بررسی تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های محلول جو بهاره و پائیزه در پاسخ به تنش سرما


بررسی تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های محلول جو بهاره و پائیزه در پاسخ به تنش سرما
در این تحقیق تغییرات مقدار کمی و کیفی الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل محلول در برگ جو(Hordeum vulgare L.) ، یک رقم بهاره(ریحان، حساس به سرما) و یک رقم پائیزه(ماکوئی، مقاوم به سرما) در جواب به سرما 4 درجه سانتیگراد بررسی شده هست . دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز زراعت نخود دیم در شرایط استان کرمانشاهنتایج نشان داد که در رقم پائیزه سرما دیده در مقایسه با شاهد خود یک باند جدید ظاهر شده هست . اثر ازت بر رقابت ذرت با علف‌های‌هرز بررسی اثر دو نوع کود ازته بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رشدی کلزای پائیزه در منطقه مشهد

60 out of 100 based on 30 user ratings 560 reviews

مطالعه مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در توده‌های جنس بتاو تاثیر این بیماری ویروس کمیت و کیفیت محصول
بررسی اثر تراکم و نسبتهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد مخلوط سورگوم دانه‌ای و سویا
بررسی اثر تراکم و برگزدایی بر عملکرد دانه و علوفه ذرت دانه‌ای زودرس در منطقه کاشمر
بررسی کشت مخلوط زیر شبدر برسیم در پنبه
بررسی رقابت علف‌های‌هرز با سیب‌زمینی
بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بین و درون ردیف بر روی صفات کمی و کیفی سه رقم سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد
شبیه‌سازی رشد و عملکرد در گیاه نخود
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
What is the difference between include and extend in Ruby?
Method access in Ruby
Is Ruby a functional language?
What options do exist now to implement UTF8 in Ruby and RoR?
'pass parameter by reference' in Ruby?
What's the purpose of instance methods in Modules without classes?
Why does ActiveRecord's serialize randomly corrupt my data?
Running a Ruby Program as a Windows Service?
How can I use C# style enumerations in Ruby?
How do I use Ruby for shell scripting?
*