بررسی تجربی اثرات هپارین بر تغییرات هموگرام، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و میزان تراوش بیلی‌روبین صفراوی در گوسفند/


بررسی تجربی اثرات هپارین بر تغییرات هموگرام، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و میزان تراوش بیلی‌روبین صفراوی در گوسفند/
در این بررسی، اثرات داروی هپارین بر دگرگونیهای ساختار خون، سازه‌های زیست‌شیمیایی خون و میزان تراوش صفرا و بیلی روبی صفراوی در 10 راءس گوسفند نر نژاد آمیخته ایرانی، با برنامه دادن کانون در روده دوازدهه و کیسه صفرا مورد ارزیابی برنامه گرفت .


کاهش غلظت آمونیاک در هوای سالن‌های مرغ گوشتی/
یافته‌های به دست‌آمده از بررسی نمونه‌های خون و صفرا در وقت‌های گوناگون نشان می‌دهد که تعداد گویچه‌های قرمز، میزان هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در روز دوم پس از تزریق هپارین، در مقایسه با میزان طبیعی اونها کاهش معنی‌داری یافتند.


استرس ناشی از گرما در جوجه‌های گوشتی/
(P<0/01).


شستشو و ضدعفونی لوله‌های آبخوری در سالنهای مرغداری
اما تعداد گویچه‌های سفید و شمارش تفریقی و میزان اونزیم‌های ALT و AST و ALP در روزهای پس از تزریق، تفاوت معنی‌داری را نشان نداند.


محاسبه و اندازه‌گیری پرت حرارتی در سالنهای پرورش طیور/
از سویی، غلظت بیلی‌روبین سرم غلظت بیلی‌روبین صفراوی و میزان تراوش صفرا در روز دوم پس از تزریق هپارین، در مقایسه با میزان طبیعی اونها، افزایش معنی‌داری داشتند.


پیشگیری از شیوع بیماریهای پای مرغ
از یافته‌های این بررسی، افزون بر تعیین میزان در مانی هپارین در گوسفند، می‌توان چنین پیشنهاد نمود که، تزریق میزان زیاد هپارین، افزایش همولیز برون‌رگی می‌گردد.


استفاده از روش رادیومتری BACTEC در تشخیص سریع بیماری یون
آشکارا، کاهش گویچه‌های قرمز به وسیله سیستم رتیکولواوندوتلیال، کاتابولیسم هم، افزایش غلظت بیلی روبین سرم، افزایش غلظت بیلی روبین سرم، افزایش غلظت بلی روبین صفراوی و حجم صفرا بر روی هم می‌تواند این فرضیه را تایید نماید که هپارین توان فعال نمودن دستگاه رتیکولواوندوتلیال را دارد.


تولید، عمل و فیزیوپاتولوژی بزاق در نشخوارکنندگان


بیماری دیابت و درمان آن در حیوانات کوچک (قسمت اول)


62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews