ساختمان اصطلاح نامه

کتابداری برای دانشجویان مراکز تربیت معلم
توزیع کتاب در ایران
سیر فهرست‌نگاری و تدوین کتابشناسی معاصر در ایران
بازار کتاب در ایران
تحقیق در باره مسائل کتابخانه‌های عمومی از نظر کیفی - بررسی دو نمونه از کتابخانه عمومی تهران و مقایسه آنها با دو کتابخانه خارجی در ایران
بررسی کتابخانه مرکزی دانشگاه ملی ایران
زندگینامه کتابداران ایران و کتابداران خارجی مقیم ایران
بررسی و مقایسه برنامه و محتوای کتاب تعلیمات دینی سال اول متوسطه نظام جدید از نظر معلمان و دانش‌آموزان
بررسی تاثیر مشاوره و روان درمانی گروهی بر بهبود بیماری هایپرامزیس بانوان باردار نوبت اول و بانوان باردار ناخواسته 20 تا 35 سال
بررسی عوامل موثر برای نگهداری مدیران شایسته و کارآمد در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیران شایسته و کارآمد واحدهای
بررسی و مقایسه نگرش "متخصصان تعلیم و تربیت " و طراحان و مجریان آپ "نسبت به پدیده نخبه‌پروری"
بررسی تعامل جنسیت و خودکارآمدی (بالا و پایین) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی (روزانه-عادی) نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1379-80
*