آيه 152 سوره صافات چيست؟


آيه 152 سوره صافات چيست؟
    آيه 152 سوره صافات چيست؟

پاسخ :


آيه 58 سوره ص چيست؟

1:آيه 59 سوره ص چيست؟

آیه 152 سوره صافات:

"وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 60 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 61 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 62 سوره ص چيست؟

2:آيه 63 سوره ص چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 152 سوره صافات:

"خدا را فرزند می‌باشد.


آيه 64 سوره ص چيست؟
البته دروغ می‌گویند."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 65 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 152 سوره صافات:

""llah has begotten children"? but they are liars!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 23 user ratings 448 reviews