اشتقاق‌های موضعی و خودریختی‌های موضعی


اشتقاق‌های موضعی و خودریختی‌های موضعی




یک مسئله که نویسندگان مختلفی اخیراً در نظر گرفته‌اند پیدا کردن شرایط کافی روی یک نگاشت خطی هست تا مطمئن باشند که یک خاصیت جبری را حفظ می‌کند.


بررسی مساله مکانیابی هاب
یک نمود از این موضوع یک نگاشت موضعی هست که در هر نقطه با نگاشتی برابر هست (که این نگاشت ممکن هست در نقطه‌ای با نقطه دیگر فرق کند.) و خواص مورد نظر را حفظ کند.نمونه‌هایی از این نگاشت‌ها اشتقاق‌های موضعی و خودریختی‌های موضعی هستند که در این پایان‌نامه به بررسی بعضی از ویژگی‌های این نگاشت‌ها می‌پردازیم.


مسایل پایای خطی و وارون‌پذیری
اشتقاق‌های (خودریختی‌های) موضعی نگاشت‌هایی هستند که در هر نقطه با یک اشتقاق (خودریختی) وابسته به همان نقطه برابرند.


کوتاه‌ترین فاصله‌ی کدهای بیضوی
علاوه بر این به دست آوردن مثال‌هایی از خودریختی‌های موضعی حتی روی فضاهای متناهی‌البعد به سختی امکان‌پذیر هست.


اندازه ماهلر برای چندجمله‌ای‌ها
در این پایان‌نامه مثال‌هایی از خودریختی‌ موضعی و خودریختی 2-موضعی نیز ارائه خواهیم داد.


مقایسه برآوردهای پارامترهای حالت در توزیع گاما


بررسی قاب‌ها و پایه‌های ریس در فضاهای باناخ از دیدگاه نیم ضرب داخلی


56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews