روابط خارجی دولتهای قراقوینلو و آق‌قوینلو


روابط خارجی دولتهای قراقوینلو و آق‌قوینلو
رساله حاضر در چهار فصل و تحت عناوین مقدمه، روابط خارجی دولت قراقوینلو، روابط خارجی دولت آق قوینلو و همچنین نتایج، تدوین یافته هست .


بررسی رابطه بین ساختار سیاسی و فعالیت احزاب از کودتای 1299 تا سقوط سلطنت رضا شاه (1299 - 1320 ش )
مطالبی که در این رساله مورد بحث و بررسی برنامه گرفته‌اند بطور گذرا شامل روابط خارجی قراقوینلوها با تیموریان، عثمانی ، گرجستان، آق قوینلوها، ممالیک مصر و جلایریان شده و در ادامه نیز به دوران بعدی وارد می‌شویم که شامل روابط خارجی آق قوینلوها و تیموریان ، عثمانی ، ممالیک مصر، گرجستان ، طرابوزان و ونیز، هند و صفویان می‌باشد.


شخصیت و کارنامه سیاسی مخبرالسلطنه هدایت


نهاد وقف ، دگرگونی ها و کارکردهای فرهنگی - مذهبی آن در عصر صفوی


74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews