دیدگاههای انتقال فرهنگی، تغییر اجتماعی، شهروندی دموکراتیک و اسلامی در تربیت اجتماعی