اسرار دخمه شاپور


اسرار دخمه شاپوراسرار دخمه شاپور
يك رمان ايراني نچندان بد: اسرا دخمه شاپور نوشته ابراهيم زماني آشتياني
داستان به شدت تخيلي به نظر مي رسد براي همين نويسنده مدام آنرا قطع مي كند و براي اثبات حرفش مثالهاي متفاوت مي آورد و خواننده را ياد قسم خدا پيغمبر مي اندازد. بعضا داستانهايي كه بصورت مثال آورده شده اند از خود داستان جذابترند.
داستان در مورد تناسخ است. ارواحي كه بارها به زندگي باز مي گردند و زنده مي شوند.62 out of 100 based on 47 user ratings 472 reviews