اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزاءعملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت دانه‌ای (کشت تابستانه) در منطقه سیستان


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزاءعملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت دانه‌ای (کشت تابستانه) در منطقه سیستان
در این بررسی ارزیابی اثرات تاریخ های کاشت بر عملکرد، اجزاءعملکرد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد بر روی 5 رقم ذرت دانه‌ای در سال زراعی 1377 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی زابل اجراءگردید.


اثر ازت بر رقابت ذرت با علف‌های‌هرز


بررسی اثر دو نوع کود ازته بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رشدی کلزای پائیزه در منطقه مشهد


62 out of 100 based on 27 user ratings 952 reviews

مطالعه مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در توده‌های جنس بتاو تاثیر این بیماری ویروس کمیت و کیفیت محصول
بررسی اثر تراکم و نسبتهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد مخلوط سورگوم دانه‌ای و سویا
بررسی اثر تراکم و برگزدایی بر عملکرد دانه و علوفه ذرت دانه‌ای زودرس در منطقه کاشمر
بررسی کشت مخلوط زیر شبدر برسیم در پنبه
بررسی رقابت علف‌های‌هرز با سیب‌زمینی
بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بین و درون ردیف بر روی صفات کمی و کیفی سه رقم سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد
شبیه‌سازی رشد و عملکرد در گیاه نخود
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
بررسی اثر روش و تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه‌فرنگی در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد
Method access in Ruby
Is Ruby a functional language?
What options do exist now to implement UTF8 in Ruby and RoR?
'pass parameter by reference' in Ruby?
What's the purpose of instance methods in Modules without classes?
Why does ActiveRecord's serialize randomly corrupt my data?
Running a Ruby Program as a Windows Service?
How can I use C# style enumerations in Ruby?
How do I use Ruby for shell scripting?
Need assistance with serial port communications in Ruby
*