اتم چیست؟
پاسخ :
ماده از ذرات ریزی بنام مولكول تشكیل شده هست .مولكولها نیز از ذزات ریزی بنام اتم ساخته شده اند.اتمها تجزیه نمی شوند ولی مولكولها را می توان به اتمهای سازنده اشان تجزیه كرد.اتمها اونقدر ریز و كوچك هستند كه می توان در سر یك سوزن نازك 50000000000000000000 اتم آهن جای داد.


تغییر فیزیكی را تغییر در رابطه میان ذره های سازنده ی یك ماده تعریف كرد؟


56 out of 100 based on 61 user ratings 736 reviews