بررسی میزان شیوع و وضعیت اپیدمیولوژیک موارد ‏‎HIV+‎‏ ‌در داوطلبین اهدای خون طی سالهای 1377 تا 1381 در سازمان انتقال خون شیراز

برنامه ریزی تولید محصولات زراعی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی
خوشه بندی فازی معیارهای سیستم تولید سلولی در فضای تصمیم گیری تولید ناب
طراحی یک سیستم فازی به منظور اندازه گیری دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایران
قدرت چانه زنی در مذاکرات نفتی
روشی برای دسته بندی و اولویت بندی فازی بر اساس کارائی
سوپر کارایی بر اساس مدل ‏‎SBM‎‏ در ‏‎DEA‎‏ با داده های بازه ای و فازی
انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی بر اساس مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی
مدل برنامه ریزی آرمانی فازی تخصیص کامیون ها در معادن روباز
مطالعه کارایی نرم افزار تصمیم گیری فازی در انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
ارائه یک مدل کنترل موجودی بر اساس آنالیز چند معیاره فازی
مدل ‏‎EOQ‎‏ فازی با اقلام چندگانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع ارزیابی فازی
پیش بینی نرخ تورم با استفاده از سری زمانی فازی و روش باکس جنکینز
تحلیل ضریب اطمینان پایداری شیبهای خاکی با استفاده از تئوری فازی
*