اصل دوازده (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل دوازده (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل دوازده (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل صد (100) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و يک (101) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل دوازدهم (12) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری هست و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر هست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به اون در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق اون مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


اصل صد و دو (102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


اصل صد و سه (103) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.اصل صد و چهار (104) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 15 user ratings 640 reviews

اصل صد و پنج (105) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و شش (106) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و هفت (107) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و هشت (108) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و نه (109) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و ده (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و يازده (111) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و دوازده (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل صد و سيزده (113) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
WPF: refreshing a control with a bound property using Model View View-Model
My databinding with value converter does not work
ASP.Net and two-way data binding
Databinding to an encrypted string?
How to get Binding value of current cell in a WPFToolkit DataGrid
How does DataAnnotationsModelBinder work with custom ViewModels?
Are WPF binding properties Path and XPath mutually exclusive?
Special symbols in WPF binding - what does “{Binding Path=.}” mean?
In C# (winforms) how to synchronize a textbox and datagridview so changes in one show up in the other
Using SelectParameters in ASP.NET gives 'Must declare variable' errors
*