ادغام تصاویر TM و SPOT با استفاده از تبدیل موجک (منطقه‌ای تهران)


ادغام تصاویر TM و SPOT با استفاده از تبدیل موجک (منطقه‌ای تهران)
در سالهای اخیر حجم اطلاعات رقومی به دست آمده از سنجنده‌های دورسنجی افزایش یافته هست .


پراکندگی زئوپلانکتون های حوضه جنوبی دریای خزر(راسته Copepoda )
هر سنجنده، دارای ویژگی مخصوص به خود هست .


بررسی تاثیرات متقابل بین مرفین و داروهای آلفا- آدرنرژیک بر روی تثبیت حافظه به روش احترازی غیرفعال در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار
مثلا اطلاعات طیفی سنجنده‌ای TM بالا ولی اطلاعات مکانی اون کم هست ، و برعکس ، اطلاعات مکانی سنجنده‌ی SPOT بیش‌تر از TM، در حالی که اطلاعات طیفی اون کم‌تر هست .


مقایسه اثر دو روش جداسازی و منجمدسازی در دو محیط انجمادی متفاوت بر قدرت حیاتی اسپرماتیدهای گرد بافت بیضه مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی
برای هستفاده‌ی بهینه از اطلاعات سنجنده‌ها، از روش‌های ترکیب تصاویر هستفاده می‌شود.


بررسی بیوسیستماتیکی و مطالعه مقایسه‌ای گونه‌های جنس Rana در ایران
در این تحقیق، یک روش تبدیل موجک برای ترکیب تصاویر SPOT PAN و LANDSAT TM به کار گرفته شده هست .


اثر اشریشیاکلی((E.Coli بر تحرک و اگلوتیناسیون اسپرماتوزوئید بصورت in vitro و بررسی میزان فراوانی باکتری در مایع اسپرم مردان
هدف این تحقیق، ترکیب قدرت تفکیک طیفی بالای TM و قدرت تفکیک مکانی بالای PAN هست .


بررسی متابولیسم تشکیل گل در گیاه زعفران مزروعی
در روش موجک با هستفاده از یک روند هرمی، تصاویر باندهای TM و PAN به مولفه‌های موجک تجزیه می‌شوند: مولفه‌ای اول که به اون تصویر تقریب فرموده می‌شود، حاوی اطلاعات مکانی پایین (طیفی بالا) بوده، و مولفه‌ی دوم که به اون تصاویر جزیی می‌گویند، حاوی اطلاعات مکانی بالا (طیفی پایین) هست .


بررسی فلوریستیک منطقه شهرستانک
در مرحله‌ی بعد تصاویر تقریب TM و تصاویر جزیی PAN با هم‌دیگر ادغام شده، و تصاویر ترکیبی به دست می‌آید.


بررسی مراحل رشد و نمو جنین خرما در محیط مصنوعی (In vitro) تا تولید اولین برگ سبز و ایجاد جنین رویشی خرما از طریق کشت بافت
برای مقایسه‌ی نتایج، از سه روش تبدیل شدت ، اشباع، فام (IHS) و تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) و تبدیل Brovey نیز هستفاده شده و نتایج از نظر کیفیت اطلاعات مکانی و طیفی با روش مقایسه‌ی چشمی و ضرایب همبستگی مقایسه شده‌اند.

نتایج حاصل از ادغام فوق، اطلاعات طیفی را از سنجنده‌ی با دقت طیفی بالا، و اطلاعات مکانی خود را از سنجنده‌ی با دقت مکانی بالاتر به دست می‌آورد.

نتایج نشان می‌دهد که، روش تبدیل موجک به صورت هم‌وقت اطلاعات طیفی-مکانی تصاویر اولیه را حفظ کرده، و نتایج بهتری از روش‌های دیگر می‌دهد.
56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews