اصل بيست و چهار (24) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل بيست و چهار (24) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل بيست و چهار (24) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل صد و دوازده (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و سيزده (113) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل بیست و چهارم (24) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.


اصل صد و چهارده (114) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
تفصیل اون را قانون معین می‌کند.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


اصل صد و پانزده (115) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


اصل صد و شانزده (116) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.اصل صد و هفده (117) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 29 user ratings 304 reviews