بیولوژی زنجرک Unkanodes tanasijevici (dlabola)(Homoptera delphacidae) در شرایط گلخانه‌ای


بیولوژی زنجرک Unkanodes tanasijevici (dlabola)(Homoptera delphacidae) در شرایط گلخانه‌ای
بیولوژی (dlabola)(Homoptera delphacidae) بر روی گیاهان گندم، جو، سورگوم، ذرت و برنج در شرایط آزمایشگاهی (27/7-+1/62 درجه سانتیگراد حرارت ، 40-70 % رطوبت نسبی و 11:13 فتوپریود) مورد مطالعه برنامه گرفت .


بررسی تاثیر زمان برداشت بذر و سطوح مختلف شوری برجوانه زدن و سبز شدن بذر درختچه قیچ (Zygophyllum atriplicoides Fisch & C.A. Mey) در استان فارس
آزمایشات در قالب طرح بلوکهای تصادفی با 4 تکرار انجام شد.


اثر دو نوع کود فسفره بر روی ازدیاد عملکرد محصول باقلا
نمونه‌های زنجرک مذکور که از طبیعت جمع‌آوری شدند به گلدانهایی که حاوی گیاهچه‌های 2-4 برگی و در زیر سرپوشهای پلاستیکی هستوانه‌ای شکل برنامه داشتند منتقل گردیدند.


میوه‌های کمپوتی و اصول کمپوت‌سازی
با بازدیدهای روزانه، ماده‌های بارور شده بهمراه تیک یا دو عدد حشره نر از بقیه جدا گردیده و به گلدانهای جدیدی منتقل شدند.


اهمیت شته انار در ایران و تعیین مناسبترین سم در امر مبارزه با آن
وقتی که پوره‌های حاصله به سن پنجم رسیدند، از لحاظ جنسی از هم تفکیک و به محض ظهور حشرات کامل، جفتهای نر و ماده به گلدانهای جدید منتقل شده و این انتقال روزانه تا وقت مرگ حره ماده ادامه یافت .


مطالعه حاصلخیزی خاکهای قسمت شرقی جلگه شیراز
به این ترتیب تعداد پوره و حشرات کامل (نر و ماده) که توسط هر ماده تولید شده بود تعیین گردید.


مقایسه ارزش کودی اوره و نیترات آمونیم
نتایج این آزمایش نشان داد که جو به طور معنی‌داری در تولید مثل زنجرک (dlabola)(Homoptera delphacidae) نسبت به بقیه میزبانها برتری داشت ، در حالی که جمعیت زنجرک بطور موفقیت‌آمیزی بر روی برنج مستقر نگردید.


مقایسه تاثیر تغذیه ارومایسین - ترامایسین - پنی‌سیلین در افزایش وزن جوجه‌ها
دوران تفریخ تخم بر روی گیاهان مختلف از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت .


کاشت و تغییر عملکرد ذرت بر حسب فاصله کشت
اما تعداد بالغین حاصله از نتایج، عمر افراد جفت‌گیری نکرده، مدت وقت عمر افراد جفتگیری کرده، تعداد پوره‌ها، میزان تلفات پوره‌ها، و طول دوران سنین پورگی گاهی بر روی گیاهان مختلف تفاوت‌های معنی‌داری را نشان داد.

بررسیها نشان دادند که نوع غذا در نسبت جنسی و شکل بال نتایج حاصله بی‌تاثیر بود.

در یک آزمایش دیگر مشخص گردید که این زنجرک بکرزایی نداشت .
56 out of 100 based on 31 user ratings 856 reviews