هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی

بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی بعضی از ترکیبات آنتراکینونی و کمپلکس‌های کبالت و کاربرد آنها در الکتروشیمی تجزیه‌ای
همبستگی قانون حالات متناظر جهت تعیین کشش سطحی آلکانها
مطالعه ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکسه شدن کاتیونهای تالیم، سرب و لانتانیم با DB18C6 و کاتیونهای تالیم و جیوه با CD18C6 در مخلوط حلالهای غیرمائی به
مطالعه ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکسه شدن یون پتاسیم با 18-crown و DB-24-Crown-8 در مخلوط دوجزئی حلالهای غیرمائی
بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزک و شناسایی فیتوشیمیایی آن
سنتز مشتقات جدیدی از سیستم‌های هتروسیلکی بنزو - ، پیرید و - ، پیریمید و - 4H - 1، 3، 4 - تیادی آزین‌ها_
SQL Server best way to calculate datediff between current row and next row?
How do I find and decouple entities from a certificate when upgrading MS-SQLServer editions?
Using Windows XP as a SQL Server
How to import a DBF file in SQL Server
SQL Server Random Sort
Can XpsDocuments be serialized to XML for storage in a database?
Database engines Comparison - Windows Mobile
In SQL Server is it possible to get “id” of a record when Insert is executed?
How do I conditionally create a stored procedure in SQL Server?
How do you clear the SQL Server transaction log?

هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی
امروزه تعیین مقادیر بسیار کم عناصر در خون و سایر سیالات در بدن به طور فزاینده‌ای به عنوان یک تست مهم و مفید در پزشکی به حساب می‌آید.


تهیه فسفر 32- از ترکیبات فسفر
بنابراین اندازه‌گیری صحیح و تکرارپذیر این عناصر در نمونه‌های بیولوژیکی بسیار حیاتی هست .


سنتز و شناسایی اسپکتروسکویی برخی از ترکیبات فسفرآمیدو کلریدریک اسید استر و دی‌آمیدیک اسید استر
اما مشکلات زیادی در اندازه‌گیری این عناصر در نمونه‌های حقیقی وجود دارد، عمده این مشکلات عبارتند از: رسیدن به S/N مناسب ، داشتن انتخابگری لازم در مورد عنصر مورد نظر در مقابل غلظت بسیار زیاد ماتریس ، خلوص شیمیایی معرفهای به کار رفته برای اجتناب از آلودگی.


سنتز سیستمهای هتروسیلکی سلناز و لووتیاز و لوتری آزین‌ها
در میان چند روش اونالیتیکی که برای حل مشکلات بالا مناسب می‌باشند، روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی با کوره گرافیتی به علت ارزانتر و قابل دسترس بودن مناسبترین روش برای این منظور می‌باشد، بخصوص اینکه حجم نمونه مورد اونالیز در این روش در حد میکرولیتر هست .


اندازه‌گیری سینتیکی مقادیر ناچیز جیوه به روش اسپکترو و فلوئوریمتری
ولی بدلیل وجود ماتریس موجود در نمونه‌های حقیقی تعیین مستقیم مقادیر بسیار کم عناصر در نمونه‌های بیولوژیکی با این روش مشکل می‌باشد.


سنتز مشتقات جدید فنیل کربوهیدراتها از قندهای ساده
پیش تغلیظ و جداسازی اونالیت از مزاحمتهای همراهش به وسیله هضم و عملیات شیمیایی قبل از اونالیز، ممکن هست این مشکل را حل نماید ولی باید توجه داشت که این مراحل علاوه بر طولانی کردن وقت اندازه‌گیری باعث ایجاد آلودگی و از دست رفتن عناصر فرار می‌شوند.


تهیه اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید (EDTA) در مقایس Bench scale
بنابراین یک متد دقیق "هضم در محل کوره گرافیتی" برای این منظور در این تحقیق گسترش داده شده هست .


طراحی و ساخت سیستم تولید کننده فولرن‌ها و شناسایی C60 در محصولات
Pd به عنوان یک بهبود دهنده در اینجا هستفاده می‌شود بطوری که اونالیت را پایدار کرده و از تجزیه حرارتی اون در درجه حرارتهای 900-1000 درجه سانتی‌گراد جلوگیری می‌کند.


اندازه‌گیری حالتهای مختلف اکسیداسیون سلنیم در شیشه به روش اسکلروفیتومتری
حجمهای یکسان از نمونه سرم، اسیدنیتریک 3 %، TX-100 یک %، Pd (با غلظت بهینه شده برای هر عنصر) به داخل کوه تزریق و برنامه حرارتی اجرا می‌شود.

با این روش تعیین دقیق Pb و Mn و Zn در دامنه غلظت 0/1ppb-1ppm امکان‌پذیر می‌باشد، و RSD % اونها به ترتیب 3/431، 3/104، 4/086 می‌باشد.

در ضمن برای تایید صحت این روش ، عنصر سرب در یک ماده هستاندارد مرجع (SRM) مورد اندازه‌گیری برنامه گرفته هست .

نتایج حاصله نشان می‌دهد که مقادیر بسیار کم عناصر در مدت وقت بسیار کوتاه و بدون خطر آلودگی و از دست رفتن عناصر فرار در ماتریسهای پیچیده بیولوژیکی با روش پیشنهاد شده در این تحقیق قابل اندازه‌گیری می‌باشد.
56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

جداسازی خالص‌سازی و شناسایی آلکالوئیدهای موجود در پوست ساقه و برگ گیاه بربریس اینتگریما
محاسبه فشار داخلی مایعات با استفاده از معادله حالت مکانیک آماری
سنتز یک مرحله‌ای نوین ترکیبات اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - یتاز و لیدین-) 2 و 4 دی ان‌ها و بیش اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - تیازولیدین) - 2 و 4 - دی ان هان توس
بررسی ساختار الکترونی Ge و As با استفاده از روشهای نیمه‌تجربی در هسته‌های دارای چهارقطبی
تعیین آرسنیک به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه توابع ترمودینامیکی برخی باطری‌های قلیایی و ساخت آنها، باطری . روی - اکسید نقره
parametrization in VBScript/ASP Classic and ADO
SSRS - Sub Totals Customization - Moving Column to beggining of line
Nested SQL Server transaction performing cascade delete
When/Why to use Cascading in SQL Server?
MS Access ADP Autonumber
SQL Error OLE.INTEROP
What is the best implementation for DB Audit Trail? [closed]
SQL: Select columns with NULL values only
What user account would you recommend running the SQL Server Express 2008 services in a development environment?
Can I write a plug in for Microsoft SQL Enterprise Manager which changes the query window background
*