بررسی عقاید و نظرات جمعی از کودکان و نوجوانان تهران درباره معیارهای یک کتاب خوب

بررسی تعامل جنسیت و خودکارآمدی (بالا و پایین) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی (روزانه-عادی) نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1379-80
بررسی و مقایسه میزان تاثیر جو سازمانی مدرسه بر رفتار اثربخشی مدیران دبیرستانهای پسرانه و دخترانه شهرستان اردبیل از دیدگاه دبیران مربوطه در
بررسی و مقایسه سازماندهی انواع آموزشگاههای متوسطه شهرستان سیرجان از دیدگاه کادر آموزشی سال تحصیلی 79-80
مقایسه بین شیوه‌های فرزندپروری و خودتنظیمی تحصیلی و تاثیر بر موفقیت تحصیلی در درسهای فارسی و ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه
بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمند و خانه‌دار
بررسی عوامل موثر در تعیین محتوای کتابهای تعلیمات دینی دوره ابتدائی از دیدگاه معلمان استان آذربایجان غربی
بررسی کارایی ارتباط مکاتبه‌ای با استفاده از صندوق مکاتبه با مشاور در تسهیل مشکلات شخصی-اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای نظری تهران
بررسی رابطه بین نظام ارزشهای معلم و نظام ارزشهای دانش‌آموز در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز
مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد زبان انگلیسی دانش‌آموزان مراکز پیش‌دانشگاهی شهرستان یزد در سال تحصیلی 78-79
بررسی انگیزشهای شغلی مربیان پرورشی مدارس پسرانه دولتی استان یزد در سال تحصیلی 78-79
بررسی رابطه خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقه 10 آموزش و پرورش تهران
بررسی و مقایسه روشهای ارزشیابی و تدریس در مدارس غیرانتفاعی و دولتی مقطع راهنمایی شهرستان سیرجان
*