شبیه‌سازی نحوه پخش نورلیزر و توزیع حرارتی ناشی از آن در بافت بیولوژیکی


شبیه‌سازی نحوه پخش نورلیزر و توزیع حرارتی ناشی از آن در بافت بیولوژیکی
هستفاده از پرتو لیزر جایگاه ویژه‌ای در پزشکی و درمان بیماری‌ها یافته هست .


بررسی رفتار یک ساختمان یک طبقه فولادی پیچی به روش طراحی عملکردی
بسیاری از کاربردهای درمانی لیزر با ایجاد اثرات حرارتی همراهند.


رفتارنگاری و بررسی پیامدهای لرزش ناشی از آتشکاری در طرح توسعه سد مسجدسلیمان(گدارلند)
مدل‌سازی نحوه بروز این اثرات ، به منظور آگاهی از نتیجه قبل از عمل با انتخاب بهینه پارامترهای سیستم لیزر و نیز مطالعه و جستجوی کاربردهای جدید یا اصلاح روش‌های درمانی پیشین، اهمیت به سزائی دارد.


طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند‏‎(TGIS)‎‏
در این راه بررسی نحوه پخش نور لیزر در بافت بیولوژیکی بسیار مهم هست ، چرا که تعیین میزان افزایش دمای بافت پس از تعیین چگالی انرژی حرارتی ذخیره شده در بافت بر اثر تابش لیزر میسر خواهد بود.


استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه
برای مدل‌سازی نحوه پخش نور لیزر در بافت روش‌های مختلفی وجود دارد که در میان اون‌ها روش مونت کارلو دقیقترین و کاملترین روش موجود می‌باشد.


طراحی سوئیچ ‏‎ATM/IP‎‏
این روش بر مبنای ثبت توزیع آماری متغیرهای تصادفی هستوار هست .


جداسازی بافتهای استخوانی از تصاویر ‏‎CT‎‏ سه بعدی
در روش مونت‌کارلو از خاصیت ذره‌ای نور هستفاده می‌شود و ذرات نوری به عنوان بسته‌های انرژی به بافت بیولوژیکی وارد شده، در اون حرکت می‌نمايند.


کمک رسانی، روشی برای ایجاد تحمل پذیری خطا در سیستم های گسترده
به منظور شبیه‌سازی دقیق این حرکت ، پدیده‌های بازتابش ، شکست ، جذب و پراکندگی نور در بافت مدل می‌شوند.


تلفیق سیستمهای فتوگرامتری رقومی و سیستمهای اطلاعات مکانی(‏‎GIS‎‏ ) در یک خط تولید نقشه رقومی
انرژی نوری که در بافت ذخیره می‌گردد.

عامل اصلی افزایش دمای بافت خواهد بود.

برای تعیین میزان افزایش دمای بافت و در پی حل معادله انتشار حرارت در بافت بیولوژیکی، می‌توان از روش‌های عددی هستفاده نمود.

بدین منظور روش تفاضلی‌هلای محدود انتخاب مناسبی هست ، چرا که به سادگی می‌توان نتایج خروجی روش مونت‌کارلو را به عنوان ورودی این روش هستفاده نمود.

در مدل انتشار حرارت در بافت بیولوژیکی، نحوه تبادل حرارت بافت با محیط اطراف اون اعم از هدایت ، تابش و تبخیر آب از سطح بافت در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان کاربردهایی از مدل مونت‌کارلو ایجاد شده ، تغییرات شار نوری در داخل بافت ناشی از تابش لیزر و اثر تغییر در ضریب شکست نوری بافت بر اون مورد مطالعه برنامه می‌گیرد.

همچنین طول موج بهینه برای درمان ضایعه پوستی Port Wine stain تعیین شده، علت اختلاف بین نتایج مشاهدات کلینیکی و شبیه‌سازی پیشین بررسی می‌گردد.

به عنوان کاربردی از مدل مونت‌کارلو و مدل انتشار حرارت ،، میازن افزایش دمای بافت کبد گاو بر اثر تابش پرتو لیزر Nd:YAG تعیین می‌شود.

در این مطالعه اثر تبخیر آب از لایه‌های سطحی بافت و نیز اثر تغییر در قطر پرتو تابنده مودر مطالعه برنامه می‌گیرند.

نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده با نتایج شبیه‌سازی‌ها و اندازه‌گیری‌های عملی موجود در مراجع معتبر قابل مقایسه می‌باشند.
56 out of 100 based on 31 user ratings 1156 reviews