فلسفه ادبی تنی سون: تنش میان هنر و اجتماع


فلسفه ادبی تنی سون: تنش میان هنر و اجتماع
این رساله، بررسی گسترش دیدگاه ادبی تنی‌سون در دوره‌های سه گانه روزگارادبی اوست .


یادگیری به روش همیاری و درک مطلب زبان انگلیسی
او نخست شیفته هنر برای هنر بود، اما به زودی دریافت که یک شاعر بزرگ باید دلسوز اجتماع خود باشد.


تاثیر درس "بررسی متون اسلامی" در دستیابی به اهداف آموزش زبان آلمانی
در روزگار بلوغ شاعری او به یک شاعر اجتماعی تبدیل شد که شعرش نقدی بر زندگی بود.


نقش نوع متن در درک مطلب فراگیران انگلیسی فنی مهندسی


Effects of first language on second language writing-A preliminary contrastive Rhetoric study of Farsi and English


74 out of 100 based on 29 user ratings 304 reviews