کارآیی آبیاری شیاری به روش کابلی


کارآیی آبیاری شیاری به روش کابلی
در این مطالعه حالت‌های مختلف آبنمود جریان ورودی به شیار، با تاکید بر آبیاری کابلی مورد بررسی برنامه گرفت .


اصول طراحی شبکه آبیاری
برای دستیابی به اهداف مطالعه، با تدوین مدل رایانه‌ای، مخزنی طراحی شد تا آبنمودهای پنج‌گانه دبی ثابت ، دبی تقلیل یابنه، دبی کاهش تدریجی و دو حالت اصلاحی با خصوصیات جریان کاهش تدریجی را شبیه‌سازی نماید.


توزیع آب در مزرعه و روشهای مختلف آبیاری
آزمایش‌های برای حجم یکسان آب آبیاری، به سه تکرار برای هر یک از پنج تیمار مورد مطالعه، در دو مزرعه آزمایشی متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.


پروژه آبیاری گلپایگان و اصطلاحات آن
برای هر یک از مزارع آزمایشی، به روش بیلان حجم در برنامه رایانه‌ای، معادله نفوذ کوستیاکف -لوئیس تعیین گردید.


طبقه‌بندی اقلیمی ایران در سیستم آمبرژه بر اساس آمار 123 ایستگاه هواسنجی در دوره اقلیمی
سپس با هستفاده از این معادلات و اطلاعات صحرایی، شاخص‌های مختلف ارزیابی به کمک برنامه رایانه‌ای ارزیابی شیاری محاسبه شد.


پوشش انهار
بررسی نتایج نشان داد که تحت شرایط انجام تحقیق، آبنمود کاهش تدریجی جریان ورودی، نسبت رواناب را به علت کاهش سرعت پیشروی آب کم می‌کند، اما برای تامین نیاز آبی در انتهای شیار، % فرونشت عمقی در ابتدای شیار افزیش می‌یابد.


تنظیم دبی آبهای جاری با ایجاد مخازن آب جهت استفاده در آبیاری
نتایج همچنین نشان داد که بین تیمارهای مورد مطالعه، آبنمود تقلیل یابنده و حالت اصلاحی اون یعنی ترکیب آبنمودهای تقلیل یابد و کاهش تدریجی، کارآیی بهتری دارند.


هیدرولوژی حوزه آبریز رودخانه کرج
به طور کلی در سیستم آبیاری کابلی به دلیل انعطاف‌پذیری بالای حالت‌های مختلف آبنمود جریان ورودی، در صورتی که آبنمود مناسب مزرعه انتخاب گردد، می‌توان اتلاف آب آبیاری را کاهش و راندمان آبیاری را افزایش داد.


بررسی مسئله ترواش در ساختمانهای آبیاری
این موضوع به خصوص در مزارع با نفوذپذیری کم و شیب بالا که دارای اتلاف بیشتری هستند، حائز اهمیت هست .

به منظور افزایش کارآئی آبیاری کابلی پیشنهاد می‌شود که شروع آبیاری مزرعه با دبی ثابت انجام پذیرد و سپس کاهش تدریجی جریان ورودی با توجه به شرایط مزرعه‌ای اعمال گردد.
68 out of 100 based on 43 user ratings 568 reviews