بررسی اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر شاخصهای سلامت خاک و زه آب در کشت گیاه گندم


بررسی اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر شاخصهای سلامت خاک و زه آب در کشت گیاه گندم
ضایعات آلی، مانند لجن فاضلاب بطور گسترده ای بمنظور بهبود کیفیت خاک هستفاده میشوند.


بررسی اثر تغییر ریزوسفر و جمعیت باکتریهای تجزیه‌کننده نفت در اطراف ریشه در پالایش آلودگی‌های نفتی خاک
لجن فاضلاب میتواند قدرت تولیدی گیاهان را بدلیل داشتن مقادیر قابل توجهی از عناصر نیتروژن/ فسفر/ پتاسیم و عناصر غذائی دیگر را افزایش دهد.


اثر لجن فاضلاب کارخانه پلی‌اکریل اصفهان، کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر رشد گیاه و غلظت کادمیوم در بافت‌های گیاهی
لجنهای فاضلاب حاوی عناصر سنگین و باکتریهای عامل بیماری هستند که میتوانند خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده نمايند و وارد زنجیره غذائی شوند و سلامتی انسان و حیوان را بخطر بیندازد.


مقایسه تجزیه پذیری بقایای گیاهی برخی گونه های مرتعی در خاک
این مطالعه در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح لجن( 0، 50 و100) تن در هکتار در ستونهای خاک از جنس پلی اتیلن با ارتفاع 50 و قطر20 سانتی متر انجام گرفت.


بررسی فونستیک کنه‌های آبزی (Acari: Hydracarina) در استان گلستان
5 دوره آبیاری در طول دوره 4 ماه رشد گندم مطابق با نیاز گندم انجام گرفت.


شناسایی مولکولی مهمترین زنبورهای Aphelinidae (Hym.: Chalcidoidea) پارازیتوئید شپشک‌های سپردار (Hemi.: Diaspididae) درختان مرکبات شرق استان گیلان
در هر دوره زه آبهای خروجی جمع آوری و غلظت نیترا ت ، فسفر، عناصر سنگین ، باکتریهای بیماری زا، آلودگی انگلی اندازه گیری شد.


بررسی نقش کلسیم ترانسپورترها و ABC ترانسپورترها در ایجاد مقاومت به بیماری‌های قارچی
نتایج نشان داد که اضافه کردن لجن فاضلاب باعث افزایش مقدار نیتروزن، فسفر، ECe و عناصر سنگین در خاک شد..همچنین باعث افزایش وزن و تعداد دانه ها، غلظت عناصر آهن روی سرب در کاه وآهن وروی در دانه گندم شد.


شناسایی خرد اقلیم‌های شهر اصفهان و بررسی اثر آنها بر دمای هوا، درصد رطوبت نسبی هوا و تبخیر-تعرق گیاه مرجع
نتایج نشان داد که لجن فاضلاب اثر معنی داری برغلظت فلزات سنگین در زه آبها دارد که مقدار اون بجز کادمیوم، از مقادیر مجاز برای آب آشامیدنی تجاوز نکرد.


شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES در تعدادی از حوضه‌های آبخیز کشور
سپس کاربرد لجن فاضلاب در خاک افزایش معنی داری در باکتریهای سالمونلا، کلی فرم، هتروتروفیک و تخمهای انگل و همچنین مقادیر فسفات، نیترات EC در زه آبها مشاهد شد.

غلظت نیترات در زه آبهای تیمار شاهد بیشتر بود که در نتیجه کاربرد کود اوره در دو وقت میباشد.

بنظر میرسد که باکتریهای بیماری زای اضافه شده به خاک از لجن فاضلاب قادر به انتقال در پروفیل خاک هستند.

این توانائی باکتریها اهمیت زیادی در آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی دارد.

بنابراین پیشنهاد میشود که قبل از هستفاده از لجن بعضی تغییرات مانند کمپوست کردن و خشک کردن برای کاهش پاتوژنها مخصوصا باکتریهای روده ای در اون، انجام گیرد و مقدار کاربرد لجن در خاک باید بر پايه نیاز نیتروژن محصولات بمنظور اجتناب از خطرات همراه با افزایش نیترات در خاک و آبهای زیر زمینی در نظر گرفته شود.

همچنین لازم هست که پیش از توصیه کاربرد لجن حد آستانه سمیت برای هر فلز بسته به نوع گیاه، خاک و شرایط محیطی مکان کاربرد لجن تعئین گشته و مقادیر کاربرد لجن بر پايه اون توصیه شود.
50 out of 100 based on 25 user ratings 700 reviews

پایش شوری با استفاده از سنجش از دور و مطالعات میدانی در منطقه‌ای در جنوب اهواز
تولید گیاهان دابل هاپلویید در گیاه توتون با استفاده از روش کشت بساک
بررسی کارایی زهکش‌های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود جریان عمودی
اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی به باغ بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مینرالوژی و بیولوژی خاک در بابل
تأثیر پیش-کشت و مدیریت بقایای گیاهی بر گونه‌بندی روی در محلول خاک و غلظت آمینواسیدها در ریزوسفر دو رقم گندم
شناسایی مکان‌های ژنی کنترل‌کننده ویژگی‌های مرتبط با تحمل خشکی در آخر دوره رشد یک جمعیت دابل هاپلوئید گندم نان
What's the meaning of '&' and '!' before property name?
Why MSI CustomAction that sets a reg key needs to be deffered on Vista with UAC?
WIX: How can the registry key be changed based on the OS on which the installer is running?
What is the best way to specify whether InstallPrivileges is limited or elevated at the command line in WIX?
Any pointers on making a downloader application? Preferably a Wix/MSI?
How to inspect a CustomAction's property (Wix)?
Wix - change the installation folder based on privilege
Wix: How can I set the property after CustomAction? Do I need CustomAction?
WiX drops fragments with only Error elements if not reference by custom actions
Major vs. Minor upgrade in windows installer
*