روش بسط سری تیلور پیراسته برای حل عددی پاره‌ای از معادلات انتگرال نوع دوم


روش بسط سری تیلور پیراسته برای حل عددی پاره‌ای از معادلات انتگرال نوع دوم
در این پایان‌نامه روش بسط سری تیلور برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته‌های هموار و منفرد ضعیف به کار گرفته شده هست ، این روش قبلا در [12] به کار گرفته شده بود، ولی در هستفاده از این روش مشکل عمده‌ای وجود داشت که برای رفع این مشکل در [15] روش پیراسته سری تیلور ارایه شد.


ساختارهای جبر هذلولی - آف
این پایان‌نامه سعی در توضیح چگونگی رفع مشکل در روش پیراسته بسط سری تیلور دارد.


کاربرد پایه‌های گروبنر در محاسبه چندجمله‌ایهای نهایی
چند مثال عددی برای نشان دادن قابلیت روش آورده شده هست ، در فصل پایانی این روش بر روی یک خانواده از معادلات ولترای نوع دوم به کار گرفته شده هست .


تقریبهای متقارن از قاب ها و پایه‌ها در فضاهای هیلبرت


برآورد پارامتر مقیاس در خانواده‌های توزیع مکان مقیاس متقارن توسط برآوردگرهای OUAE و BLUE برای نمونه‌های کامل و سانسور شده


62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

ایده‌آلهای ماکزیمال حلقه‌های چند جمله‌ای اریب از نوع تکریختی
زیرهمسازی و چند زیرهمسازی توابع محدب ژئودزیک روی خمینه ریمانی و کیلری
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
فضای دگردیسی ساختارهای تصویری محدب حقیقی روی رویه‌ها
مدولهای با طیف کراندار
فازی کردن منطق‌های گزاره‌ای
شعاعهای طیفی خانواده‌های ماتریسی
تعمیم زیرمدولهای اول روی حلقه‌های ناجابجایی
روشهای حرکت شبکه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی براساس اصل همتوزیعی
درونیابی و تقریب توابع توسط چندجمله‌ایهای قطعه قطعه و اسپلاینهای با گره‌های آزاد
How do I find out what collations are available in SQL 2000/2005
Does CASCADE Delete execute as transaction?
SQL: inner join on alias column
Delphi: Paradox DB Field Name Issue (Spaces in field name)
Hiding Subreports in SQL Report (RDL)
Filtering out duplicate values at runtime in a sql database - set based
What is a simple and efficient way to find rows with time-interval overlaps in SQL?
Setting a key field on a view
Paging in Pervasive SQL
Weird Output on SQL REPLACE
*