خونی شدن بدن در حال نماز چه حکمی دارد؟


خونی شدن بدن در حال نماز چه حکمی دارد؟
    خونی شدن بدن در حال نماز چه حکمی دارد؟

پاسخ :


آیا ورزش با روزه منافات دارد؟

1:آیا تحصیل در حوزه و آموختن دروس حوزوی برای سن های بالا امکان پذیر است؟ بعنوان مثال متولد

7632 / 3اگر در حال نماز خونی از بدن بیرون بیاید, تکلیف چیست ؟

به صورت مختصر و مفید لطفا بگویید نماز شب چگونه می خوانند همچنین مستحباتی که مفید و قابل


آیا نگاه کردن به نامحرم روزه راباطل می کند؟
چنانچه به اندازه ای خون بیاید که بیش از مقدار درهم آلوده بشود باید نماز را رها کند و اون را آب بکشد, سپس نماز را اعاده کند ولی اگر کمتر باشد ادامه نماز اشکالی ندارد و صحیح هست .

برگرفته از پرسمان


آیا دست زدن به بدن سگ اگر تنش خشک باشد دست انسان را نجس میکند؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 814 reviews

آیا دست زدن به بدن سگ اگرتنش خیس باشد روزه را باطل می کند؟
آیا دانلودکردن برنامه عکس متن و یا کتابهای الکترونیکی از سایتهای مختلفی که خودشان
آیا در روز قیامت فقط مسلمانان واقعی یا شیعیان وارد بهشت میشوند یا خیر؟ تکلیف ادیان
آیا کسانی که وارد بهشت می شوند می توانند خداوند را ببینند یا خیر هرگز نمی شود؟ حتی پیامبران
آثار روحی و روانی موسیقی چیست؟ لطفا علل را نیز بیان فرمایید باتشکر.
تعداد دقیق اصحاب کهف را بنویسید.
آخر عاقبت سامری چه شد؟
در سوره کهف منظور از ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج کیست؟ کوروش کبیر ذوالقرنین است یا اسکندر؟
آیا نزدیکی با زن از طریق مخرج برای او مضر است؟ چرا؟
Needless pointer-casts in C
Why use c strings in c++?
Getting a FILE* from a std::fstream
Which to go with long term - C, Objective C, or C++?
Determining the size of a file larger than 4GB
How to read a barcode from an image [closed]
Test Automation with Embedded Hardware
Include only certain libraries on an operating system
Converting string of 1s and 0s into binary value
Is there a clean way to prevent windows.h from creating a near & far macro?
*