سنتز و کاربردهای نمک نوع چهارم پلی‌وینیل‌پیریدین حامل برومات ، یدات و تری‌بروماید بعنوان عوامل پلیمری جدید


سنتز و کاربردهای نمک نوع چهارم پلی‌وینیل‌پیریدین حامل برومات ، یدات و تری‌بروماید بعنوان عوامل پلیمری جدید
پلی n - بوتیل -4- وینیل پیریدینیوم برومات [PNBVP-Br(V)] و پلی n - بوتیل -4- وینیل پیریدینیوم یدات [PNBVP-I(V)] شبکه‌ای شده به راحتی تهیه و بعنوان شرایط اکسنده جدید به کار برده می‌شوند.


اندازه‌گیری همزمان نیکل، آهن و وانادیم با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره و لیگانداکسین
این شرایط اکسنده قادر به اکسایش ترکیبات الی مختلف نظیر الکلهای بنزیلیک نوع اول و دوم، هیدروکینون‌ها، تیول‌ها و اکسیم‌ها در محیط غیر آبی تحت شرایط ملایم می‌باشند.


سنتز مشتقات جدیدی از تیازولوبنز و تری‌آزینها، تیازیتو بنزوتری آزینها و تیازینوپیرید و تری‌آزین
پلی n - بوتیل -4- وینیل پیریدینیوم تری بروماید [PNBVP-TBr] نیز به راحتی تهیه و قادر به برومه کردن ترکیبات آلی مختلف می‌باشد.


تهیه ترکیبات جدید {NaP5 W30 O110} Hx (THA)14-x HX و {NaP5 W30 O110} Hx (THPA)14-X و تعیین هیدروژن‌های اسید آن
آلفا-بروماسیون ترکیبات کربنیل و دی بروماسیون بعضی از آلکن‌ها و الکین‌ها مثالهایی از کاربرد این پلیمر عاملدار می‌باشد.


بررسی پیوند هیدروژنی در -B آمینوکتونهای غیراشباعی a-B


سنتز نورانی کرمارنیها و پیراکرمارنیها با استفاده از امواج میکروویر


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews

تبدیل کاتالیستی متانول به فرمالدئید
محاسبه توزیع دانسیته الکترونی و پارامترهای NQR اتم‌های برم و کلر در برخی از ترکیبات آلی و معدنی به روش مکانیک کوانتمی نیمه تجربی
اندازه‌گیری تنگستن به روش اسپکتروفتومتری توسط معرف ردامین B در حضور پلی‌وینیل الکل
مخلوط آلومینا در متان سولفونیک اسید به عنوان یک معرف جدید برای سنتز بعضی از زانتونها و نوآرایی بیگمان
سنتز، تفسیر و بررسی پیوند هیدروژنی درون ملکولی در 1و2 - دی‌اسیل سیکلوپنتا دی‌انها (2- اسیل، 6- هیدروکسی فولوینها) توسط طیف‌سنجی ارتعاشی "قدرت
سنتز و شناسایی همرده جدید سیس پلاتین از دی‌آمینو فروازان (DAF) به عنوان داروی ضدسرطان و بررسی رفتار کوئوردینانس‌دهندگی DAF با پلاتین (II)
بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی بعضی از ترکیبات آنتراکینونی و کمپلکس‌های کبالت و کاربرد آنها در الکتروشیمی تجزیه‌ای
همبستگی قانون حالات متناظر جهت تعیین کشش سطحی آلکانها
مطالعه ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکسه شدن کاتیونهای تالیم، سرب و لانتانیم با DB18C6 و کاتیونهای تالیم و جیوه با CD18C6 در مخلوط حلالهای غیرمائی به
How do I get ms-access to connect to ms-sql as a different user?
Usefulness of SQL Server “with encryption” statement
How to insert a row into a dataset using SSIS?
How to keep Stored Procedures and other scripts in SVN/Other repository?
How do I fix the multiple-step OLE DB operation errors in SSIS?
How to detect READ_COMMITTED_SNAPSHOT is enabled?
SQL Server2005 memory locking
SQL Server best way to calculate datediff between current row and next row?
How do I find and decouple entities from a certificate when upgrading MS-SQLServer editions?
Using Windows XP as a SQL Server
*