بررسی میکروسکوپی اکتومیکوریزای درخت بلوط قرمز/


بررسی میکروسکوپی اکتومیکوریزای درخت بلوط قرمز/
درختان پهن برگ همزیستی میکوریزا ، بیشتر از نوع اکتومیکوریزا ، دارند.


کسوف 74/
از بررسی میکروسکوپ نوری ریشه‌های درخت بلوط قرمز (Quercus robur l.) مشخص می‌شود که ریشه‌های میکوریزایی بلوط ، کوتاه هستند; ظاهری نیزه‌ای با دو قطعه نابرابر دارند و شکل ریشه‌دوانی اونها منوپودیال هست .


رصد با دوربین دوچشمی/
مقاطع عرضی ریشه‌های کوتاه میکوریزا در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که سلولهای بیرونی پوشش سطحی اکتومیکوریزا (مانتل) فاقد سیتوپلاسم هستند.


تقویم روم باستان/
ولی ، سلولهای درونی ظاهرا" واجد اون می‌باشند.


اولین گامها در نجوم آماتوری/
یاخته‌های شبکه هارتیگ محتویات سیتوپلاسمی دارند.


قاره‌ای در تیتان/
یک حلقه تاننی در مانتل مشخص هست و احتمالا" نقش بازدارنده روی میکروارگانیسمها دارد.


آسمان دراین ماه (خرداد و تیر)


فلک را سقف ... گفتار نهم : تعمیم قوانین/


62 out of 100 based on 37 user ratings 112 reviews