استخراج ویژگیهای سیگنال EEG برای تخمین سطح هوشیاری با استفاده از تبدیل موجک


استخراج ویژگیهای سیگنال EEG برای تخمین سطح هوشیاری با استفاده از تبدیل موجک
الکتروانسفالوگرام بیانگر فعالیتهای الکتریکی مغز هست و حاوی اطلاعات غنی در باره عملکرد و وضعیت مغز می‌باشد.


شبیه‌سازی مبدلهای PWM DC-DC و طراحی و ساخت مبدل بهینه برای منبع تغذیه سوئیچینگ
همچنین مشخص شده هست که اثر داروهای مختلف روی سیستم اعصاب مرکزی تغییرات مشخصی در سیگنال EEG ایجاد می‌کند.


طراحی و شبیه‌سازی آنتن BTS در سیستمهای GSM
از طرفی دیگر بررسی های بعمل آمده در رابطه بین EEG و میزان هوشیاری بیانگر توانایی EEG در تحلیل سطح هوشیاری افراد می‌باشد.


پردازش در حوزه فشرده سیگنال ویدئویی MPEG
روشهای مختلفی برای تحلیل و کمی کردن EEG ارائه شده هست که غالبا" مبتنی بر تحلیل فوریه و مشتقات طیفی سیگنال هستند.


بررسی نمونه‌برداری Subharmonic و طراحی و شبیه‌سازی مودم DQPSK براساس آن
برخی روشهای پارامتری نظیر AR نیز در زمینه کمی کردن EEG بمنظور تخمین یطح هوشیاری به کار رفته‌اند.


جداسازی و نمایش پالس‌های راداری در سیستم‌های پشتیبانی جنگ الکترونیک
در اکثر روشهای فوق فرض بر ایستا بودن سیگنال می‌باشد.


کاربرد سلیکان پلی‌کریستال در ساخت افزاره‌های نیمه‌هادی لایه نازک
از طرفی، در تکنیکهای تحلیل طیف برپايه تبدیل فوریه دقت وقتی و فرکانسی در تضاد هستند.


کاربرد الگوریتم IMM در ردیابی اهداف چندگانه
از اینرو در مورد این سیگنال بهتر هست از روشهای وقت- فرکانس هستفاده شود.


آشکارسازی و شناسایی خودکار بالگرد (هلی‌کوپتر) با استفاده از صوت
در این تحقیق از تبدیل موجک برای هستخراج ویژگیهای سیگنال EEG هستفاده شده هست و توانایی این ویژگی ها در طبقه‌بندی و خوشه‌یابی سطوح مختلف هوشیاری بررسی شده هست .

کار طبقه‌بندی و خوشه یابی با هستفاده از ویژگیهای طیفی و روش پارامتری AR انجام گرفته و نتایج مقایسه شده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد که ویژگی های موجک برای تخمین سطح هوشیاری از توانایی بالائی برخوردارند.
76 out of 100 based on 46 user ratings 1246 reviews