شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دائم سنکرون به روش بدون حسگر


شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دائم سنکرون به روش بدون حسگر
امروزه موتورهای سنکرون از نوع مغناطیس دائم بعنوان رقیب جدی برای موتورهای DC و حتی نوع القایی در کابردهای سر و درایو با قابلیت بالا مطرح می‌باشند.


طراحی و پیاده‌سازی عاملهای هوشمند برای بازیابی اطلاعات در یک پایگاه داده‌های توزیع شده
در حقیقت برتری این نوع موتورها، عمدتا بخاطر جایگزینی سیم‌پیچ تحریک در یک موتور سنکرون معمولی با مواد مغناطیس دائم هست .


حل دینامیکی مسیر حرکت گلوله توپ و تعیین الگوریتم هدف‌گیری و شلیک اتوماتیک
این امر باعث شده تا روشهای کنترل مختلف جهت دستیابی به بهترین و انعطاف‌پذیرترین مشخصه‌های رفتاری بر روی اونها پیشنهاد شده و مورد بررسی برنامه گیرد.


ارتباط نرم‌افزای و سخت‌افزاری بین مراکز دیسپاچینگ
در این پایان‌نامه ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی این نوع موتورها، نحوه بکارگیری مواد مغناطیسی بر روی روتور و معرفی مدل ریاضی بیان‌نماينده اونها، مورد هستفاده در شبیه‌سازی پرداخته و سپس روش کنترل برداری و بدون حسگر مکانیکی در امتداد شار روتور برای موتور مغناطیس دائم سنکرون با مغناطیس سطحی شرح داده شده هست .


بررسی اثرات مدیریت بار در بهبود قابلیت اعتماد سیستم‌های قدرت
در این روش با مجزاسازی مولفه‌های جریان متناظر با گشتاور و تولیدنماينده شار فاصله هوایی و سپس کنترل مستقل این دو مولفه، تغییرات گشتاور متناسب با جریان شبیه به مشخصه موتور DC با تحریک جداگانه، بدست آمده هست .


نمایش دانش در سیستم‌های آموزشی هوشمند
همچنین روشهای مختلف تعیین موقعیت اولیه روتور شرح داده شده هست .


طراحی کنترلگرد و وضعیتی برای سیستمهای نامطمئن به روش ساختار متغیر
در ادامه دیاگرام کنترل سرعت درایو با توجه به روش کنترل بیان شده ارائه شده و عملکرد موتور تحت این روش از روی نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیستم مورد بررسی برنامه گرفته هست .


طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی لازم جهت کنترل و هدایت خودروهای هدایت شونده
در این بررسی بدلیل نیاز به اعمال جریانهای اجباری سه فاز سینوسی یا شبه‌سینوسی به سیم‌پیچهای هستاتور، از اینورتر ولتاژ با مدولاسیون عرض پالس و به صورت کنترل شده با جریان هستفاده گردیده هست .


مقایسه فنی و اقتصادی بین شبکه‌های تغذیه بالاسری (کانتری) و تغذیه از طریق ریل‌های ایزوله (ریل سوم) در شبکه‌های حمل و نقل ریلی
در پایان جهت مقایسه نتایج حاصل از شبه‌سازی با جواب واقعی موتور، درایو یک موتور مغناطیس دائم سنکرون با کنترل مستقیم توسط DSP طراحی و پیاده‌سازی شده و ضمن بررسی اجزا درایو، عملکرد موتور از طریق هستخراج شکل موجهای ولتاژ و جریان موتور، مورد بررسی برنامه گرفته هست .
88 out of 100 based on 58 user ratings 358 reviews