طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی


طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
هستفاده از شبکه‌های عصبی و عصبی فازی که پايه طراحی کنترل‌نماينده در این پروژه می‌باشد یکی از راه‌حلهای مناسبی هست که تاکنون ارائه شده هست .


بازشناسی چهره مبتنی بر بردارهای ویژگی
اشکال این شبکه‌ها در شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی چند خروجی بالا بودن حجم محاسبات ، طولانی بودن دوره آموزش و اثر مخرب گذاشتن ورودیهای غیر ضروری هست .


کاربرد ذخیره‌ساز ابر رسانا در بهبود مشخصات دینامیکی سیستم قدرت
برای فائق آمدن بر این اشکالات ، یک شبکه عصبی فازی محلی مدولار خاص که جهت شناسایی و کنترل سیستمها تنها از اطلاعات ورودی خروجی هستفاده می‌کند پیشنهاد شده هست .


ترکیب همسان وفقی و دیکدینگ سیستم‌های مدولاسیون کد شده در کانال‌های فیدینگ انتخابی
این شبکه بصورت ریاضی، بلوک دیاگرام، ساختار داخلی و روابط فازی تشریح شده هست .


طراحی سیستم کنترل عصبی و پیاده‌سازی آن بر روی سیستم پاندول معکوس واقعی
مشخصات اون، از جمله ساختار مدولها و تعداد اونها، پارامترها و حافظه لازم، محاسبات لازم جهت آموزش و هستخراج نتیجه، تعیین شده و راه حلهایی جهت تعیین پارامترهای شبکه از جمله مقدار دهی اولیه به ضرایب ، شکل توابع عضویتها و ضریب آموزش ارائه می‌گردد.


کنترل مستقل نیروهای افقی و قائم در موتورهای القایی خطی به روش کنترل‌برداری
الگوریتم یادگیری و روابط مربوطه بیان شده و همگرایی اون در شناسایی و کنترل سیستمها اثبات می‌گردد و ثابت می‌شود شبکه فوق به شرط اونکه مناطق و ساختار ارتباطی مدولها درست انتخاب شده باشد یک تقریب زن جامع بوده و با اون می‌توان هر تابعی از جمله سیگنال کنترل را در سیستمهای غیرخطی تقریب زد.


مقاوم‌سازی روش خطی‌سازی با فیدبک
علاوه بر بحث تئوری، به همراه مثالهایی مشخصات شبکه در شناسایی سیستمها مورد نقد و بررسی برنامه گرفته و مزایای اون از جمله کمی حجم محاسبات ، سادگی و سرعت آموزش ، نیاز کم به داده‌های آموزشی، مقدار دهی اولیه به پارامترها و حذف ورودی غیرضروری نشان داده هست .


شبیه‌سازی منابع تغذیه پالسی جهت مصارف خاص
پس از طراحی شبکه، با هستفاده از اون، کنترل نماينده مورد نظر طراحی شده و ساختارهایی به همراه الگوریتم‌های مناسب جهت بکارگیری اون در کنترل سیستمهای غیرخطی چند ورودی چند خروجی ارائه شده هست و محدوده‌ها و سیستمهایی که روش ارائه شده در مورد اونها قابل اعمال هست مشخص شده هست ، سپس عملکرد کنترل نماينده در کنترل سیستمهای یک ورودی یک خروجی، چند ورودی چند خروجی مورد بررسی برنامه گرفته و نشان داده هست که کنترل نماينده فوق از سرعت آموزش مناسب ، محاسبات لحظه‌ای کم، تعقیب خوب و سرعت تطبیق مناسبی برخوردار هست .


طراحی یک برنامه نرم‌افزاری اتوماسیون برای یک شبکه کامپیوتر کنترل94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews