تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان


تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
اهداف این تحقیق عبارتند از: 1-تطبیق شرایط زیست اقلیمی گیاه چغندر قند با وضع موجود عناصر اقلیمی موجود در منطقه.2-از نظر رنگ و کیفیت در چه شرایطی می باشد.3-کدامیک از پارامترها، در چه شرایطی می تواند در میزان چغندر قند موثر باشد.4-بررسی امکان بالابردن راندمان در هکتار تا سطح مطلوب.


تحلیل هندسی و جنبشی گسلهای راندگی منطقه کندوان (البرز مرکزی)


زمین‌شناسی ناحیه میدانک - نسا (جنوب البرز مرکزی)


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

مطالعه کانیهای سنگین ناحیه آستانه اراک
مطالعه زمین‌شناسی منطقه صفی‌آباد شمال سبزوار
مطالعه زمین‌شناسی ناحیه اطراف سرب و روی انگوران از نظر پترولوژی و پتروگرافی معدن
بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی جنوب بیرجند (منطقه سهل‌آباد)
بررسی محیط تشکیل نهشته فسفریت در سازند سلطانیه مقاطع چاشین و ولیان
تحقیق سنگ‌شناسی سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه چاهک - رباط واقع در جنوبغربی شهر بابک (محدوده شمالی)
مطالعات جغرافیای طبیعی منطقه جنوب شرق کاشان (رسوبشناسی - ژئ.مورفولوژی - پوشش گیاهی)
بررسیهای زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای آتش‌فشانی منطقه کوه‌شاه (جنوب بیرجند)
دریای خزر و بررسی مقدماتی رسوباتهای عهد حاضر سواحل جنوبی آن (از چالوس تا رامسر)
مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی منطقه تاکستان
زمین‌شناسی و چینه‌شناسی منطقه سوادکوه (البرز مرکزی)
بررسیهای زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای آذرین جنوب بیرجند
How to set SSIS Http Connection Manager credentials with config file?
Reporting Services 2005 arrangement on virtual machines
sql-server-2005-backups-not-being-deleted
Remove Relational Index Options when Scripting Table Index in SQL Server 2005
Should I change my upgraded database's compatibility level from 8 to 9?
How to learn stored procedures in SQL Server as a Java programmer?
What is a stored procedure with a padlock icon in SQL 2005?
SQL Server 2005 Error, There is insufficient system memory to run this query
SSIS: Is there a way to deploy packages to multiple SQL Server 2005 instances
Import Error on Dates (Import from oracle 10g to sql server 2005)
*