بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی رسوبات کربونیفر-پرمین در برش گلستانه در شمال دره الیکا(البرز مرکزی) با نگرشی ویژه به مرز کربونیفر-پرمین


بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی رسوبات کربونیفر-پرمین در برش گلستانه در شمال دره الیکا(البرز مرکزی) با نگرشی ویژه به مرز کربونیفر-پرمین
جهت مطالعه سیستم پرمین در ناحیه البرز مرکزی در دره الیکا ، مقطع چینه شناسی گلستانه انتخاب گردیده و مورد مطالعه چینه شناسی و زیست چینه ای برنامه گرفت.مطالعات فسیل شناسی نشان داد که سن آخرین رسوبات مربوط به کربنیفر در این ناحیه اشکوب موسکوین می باشد و رسوبات سیستم پرمین با ناپیوستگی هم شیب روی سازند خاشال(نامورین-موسکوین) برنامه گرفته اند.


مطالعه رسوبات آبروفتی ناحیه تهران "زمین‌شناسی عمومی، چینه‌شناسی، رسوبشناسی، ژئومورفولوژی"
بنابراین یکی از مناطقی هست که رسوبگذاری کربونیفر در اون به کربونیفر زیرین، ویزئن (سازند مبارک) ختم نمی شود.این ناپیوستگی بعلت نبود رسوبات کربونیفر بالائی هست که خود نتیجه اپیروژنز مثبت ناشی از عملکرد فاز کوهزایی هرسی نین هست.


فسیل‌شناسی تشکیلات قم در غرب ساوه


بررسی کانیهای رسی موجود در سنگها و خاک‌های منطقه اراک


76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

تحقیق سنگ‌شناسی سنگهای دگرگونی جنوب شهرستان قروه
مطالعه استراکودها و سنگ‌شناسی تشکیلات قم در منطقه دوچاه
مطالعه ژئوشیمیایی در منطقه میزالیزه سماق
فسیلهای گیاهی رسوبات زغالی شاهرود
زمین‌شناسی و چینه‌شناسی ناحیه جنوب غربی الیگودرز (در محدوده ورقه 100000:1 الیگودرز)
مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی قسمتی از نواحی شمال غرب دامغان
زمین‌شناسی و چینه‌شناسی جنوب غربی منطقه زنجان
مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای آذرین ناحیه قمصر - جنوب کاشان (ایران مرکزی)
پتروگرافی و شیمی سنگهای ولکانیک منطقه شمال (زرند - پرندک) ساوه
مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی ناحیه رزک (چهارگوش ساوه)
زمین‌شناسی منطقه زریگان
How to set SSIS Http Connection Manager credentials with config file?
Reporting Services 2005 arrangement on virtual machines
sql-server-2005-backups-not-being-deleted
Remove Relational Index Options when Scripting Table Index in SQL Server 2005
Should I change my upgraded database's compatibility level from 8 to 9?
How to learn stored procedures in SQL Server as a Java programmer?
What is a stored procedure with a padlock icon in SQL 2005?
SQL Server 2005 Error, There is insufficient system memory to run this query
SSIS: Is there a way to deploy packages to multiple SQL Server 2005 instances
Import Error on Dates (Import from oracle 10g to sql server 2005)
*