ریخت شناسی استخوان یوروهیال، اتولیت، فلس و اهمیت آنها در تاکسونومی شماری از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

مدولهای کوهمولوژی موضعی، رشته‌های منظم و چندوجهی‌های بالانس سه بعدی
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جنسهای Anthemis L,Matricaria L و .Tripleurospermum L از تیره آفتابگردان
تئوری گروه پوششی برای گروه های توپولوژیک فشرده
وجود و یکتایی جواب برای رده ای از مسائل مقدار مرزی شبه خطی
تخلیص B-hCG از ادرار زنان باردار و تولید آنتی بادی پلی کلونال بر علیه آن
پایداری نگاشت کیوبیک از نوع اویلر-لاگرانژ در فضای شبه -باناخ
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم و نقش آنتی اکسیدانها در مایع سمینال مردان بارور و نابارور
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی همراه با گنبدهای نمکی منطقه کلوت (شمال شرق اردکان)
استفاده از تیپ سنگ برای تشخیص ناهمگنی مخازن کربناته در سازند آسماری میدان A
بررسی تنوع درون گونه‌ای و بین گونه‌ای جنس Typha L. در رودخانه زاینده‌رود بر اساس شاخصه‌های اکولوژیکی، ریخت‌شناسی و نشانگر مولکولی RAPD
الگوی پیوند سورفکتانت انیونی و نقش نیروی آبگریز در نحوه پیوند با پروتئین لیزوزیم
زیست چینه‌نگاری سازندهای جهرم و آسماری در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، جنوب شرقی لار
زیرفضاهای نیم متعدی از ماتریس‌ها
How to comment in vim while respecting the indent?
Sorting from current point to end of file in gvim?
Problem with MacVim and XHTML
Cursor disappears in vim when switching windows between vertical and horizontal split
How to remove quotes surrounding the first two columns in Vim?
Using VI, VIM, or GVIM as IDE
How to share one vimrc file among multiple clients?
in vim, how to set “args” to the result of a “grep -l”?
in vim, how to append/insert text with argdo?
Is there an equivalent to o-<esc>-p in Vim?
*