روشهای برای برآورد منحنی لورنتس و ضریب جینی

استفاده از تیپ سنگ برای تشخیص ناهمگنی مخازن کربناته در سازند آسماری میدان A
بررسی تنوع درون گونه‌ای و بین گونه‌ای جنس Typha L. در رودخانه زاینده‌رود بر اساس شاخصه‌های اکولوژیکی، ریخت‌شناسی و نشانگر مولکولی RAPD
الگوی پیوند سورفکتانت انیونی و نقش نیروی آبگریز در نحوه پیوند با پروتئین لیزوزیم
زیست چینه‌نگاری سازندهای جهرم و آسماری در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، جنوب شرقی لار
زیرفضاهای نیم متعدی از ماتریس‌ها
بررسی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ یک
آرایه های پوششی
ساخت آرایه‌های میکروعدسی با استفاده از لیزر اگزایمر به روش بازشارش گرمایی
گروه های آبلی و مدول های بی تاب از رتبه متناهی
بررسی فلوریستیکی گیاهان خودروی درون و برون شهر همدان، از دیدگاه اکولوژی شهری
عملگرهای یکانی حافظ موجک ها
اثر عصاره هیدروالکلی شیرین بیان و درمنه کوهی بر فیبروز ریوی در موش های صحرائی
اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه پی کوه- اوشک، جنوب شرق طبس
How to comment in vim while respecting the indent?
Sorting from current point to end of file in gvim?
Problem with MacVim and XHTML
Cursor disappears in vim when switching windows between vertical and horizontal split
How to remove quotes surrounding the first two columns in Vim?
Using VI, VIM, or GVIM as IDE
How to share one vimrc file among multiple clients?
in vim, how to set “args” to the result of a “grep -l”?
in vim, how to append/insert text with argdo?
Is there an equivalent to o-<esc>-p in Vim?
*