بررسی وضعیت بیان ژن های پراکسی زومی در مقایسه با ژن های Oct4 و Nanog در طول تمایز عصبی سلولهای P19

مجموعه‌ی ایده‌ال‌های اول انجمنی مولفه‌های همگن کوهمولوژی مدول‌های موضعی در بعدهای پایین
مطالعه الگوی چین خوردگی تاقدیس زیتون (زون ایذه) در کمربند چین خورده-رانده زاگرس
بررسی برد عملگرها روی جبرهای فن نیومن
مباحثی در مورد جابجاگر و نرم عملگرهای ضربی و عملگرهای ترکیبی خاص بر روی فضاهایی از توابع تحلیلی
حلقه‌های لی اول از مشتقات حلقه‌های جابجایی با مشخصه 2
اول های وابسته ضعیف و تجزیه های اولیه مدول ها روی حلقه های جابجایی
مجموعه‌های بحرانی کمینه در مربع‌های لاتین
پترولوژی سنگهای آتشفشانی شمال زاویه، جنوب غرب کرج
تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت سراوان با استفاده از GISو MODFLOW
کلونینگ، تعیین توالی و تعیین خصوصیات آرتمین از Artemia Urmiana با استفاده از روش‌های تجربی و تئوری
توزیع مجانبی مقادیر ویژه از مرتبه بالاتر مسأله اشتورم-لیوویل در حالت n نقطه برگردان
بررسی ساختار و خواص مایعات یونی با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی و شبیه‌سازی مکانیک و دینامیک مولکولی
تولید Syngas به کمک متان با استفاده از روش پلاسمای مایکروویو
How to comment in vim while respecting the indent?
Sorting from current point to end of file in gvim?
Problem with MacVim and XHTML
Cursor disappears in vim when switching windows between vertical and horizontal split
How to remove quotes surrounding the first two columns in Vim?
Using VI, VIM, or GVIM as IDE
How to share one vimrc file among multiple clients?
in vim, how to set “args” to the result of a “grep -l”?
in vim, how to append/insert text with argdo?
Is there an equivalent to o-<esc>-p in Vim?
*