ارزیابی تغییرات شدت شکستگی در فروبار دزفول، مطالعه موردی شمال منطقه لالی، جنوب غرب ایران

پترولوژی سنگهای آتشفشانی شمال زاویه، جنوب غرب کرج
تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت سراوان با استفاده از GISو MODFLOW
کلونینگ، تعیین توالی و تعیین خصوصیات آرتمین از Artemia Urmiana با استفاده از روش‌های تجربی و تئوری
توزیع مجانبی مقادیر ویژه از مرتبه بالاتر مسأله اشتورم-لیوویل در حالت n نقطه برگردان
بررسی ساختار و خواص مایعات یونی با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی و شبیه‌سازی مکانیک و دینامیک مولکولی
تولید Syngas به کمک متان با استفاده از روش پلاسمای مایکروویو
مطالعه خواص ضد قارچی تیره فاباسه
استفاده از روشهای DET در مدلسازی فعالیت دارویی مشتقات بیس فسفونات
برآورد نسبتی واریانس
بررسی مدل‌های خطی و توابع پیش‌بینی کننده خطی با استفاده از برآوردگرهای بیز تجربی
بررسی تاثیرات میدان الکترومغناطیس بر غلظت پلاسمایی کورتیکواسترون و تستوسترون و بیان ژن Gstt1 در بیضه موش صحرایی نر
القا ژن? گلوبین از طریق غیر فعال سازی MBD2 و C1/C2 با استفاده از siRNA در رده سلولی K562
شناسایی و بررسی تغییرات زمانی تنوع گونه‌ای شکم‌پایان در مناطق بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم، خلیج فارس (87-1386)
How to comment in vim while respecting the indent?
Sorting from current point to end of file in gvim?
Problem with MacVim and XHTML
Cursor disappears in vim when switching windows between vertical and horizontal split
How to remove quotes surrounding the first two columns in Vim?
Using VI, VIM, or GVIM as IDE
How to share one vimrc file among multiple clients?
in vim, how to set “args” to the result of a “grep -l”?
in vim, how to append/insert text with argdo?
Is there an equivalent to o-<esc>-p in Vim?
*