بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش روی ساختار، فراساختار و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum Longum)

سنتز اترهای سیلیله با استفاده ازکاتالیست مغناطیسی اکسید آهن و سنتز ایزوکسازولون‌ها تحت امواج ماورای صوت
غربالگری سویه های باسیلوس مولد اسید پروتئاز و مقایسه فعالیت کواگولاسیون با آنزیم کیموزین حاصل از کلون ژن در Pichia pastoris
روش های عددی برای بعضی معادلات انتگرال فردهلم خاص
طراحی سیستم نوسانگر- تقویت کننده لیزر بخار طلا و بهینه سازی آن
بررسی تنوع زیستی با استفاده از نشانگرهای مولکولی و متابولیسم اسیدهای نوکلئیک تحت تنش شوری در برخی از گندم های شمال غرب ایران
روش برش های چندوجهی و قیمت گذاری بر اساس الگوریتم برنامه ریزی نیمه معین برای حل مسئله حداکثربرش
بررسی کوچکترین مجموعه ی تعیین کننده ی طرح های بلوکی جهتدار
بررسی اثر آلایش کادمیم، آنتیموان، سرب و نانوذرات Sb2O3 بر خواص ابررسانایBi-Sr-Ca-Cu-O
استفاده از لومینسانس حساس شده لانتانیدها (Tb و Eu) در اندازه‌گیری برخی از گونه‌های دارویی و بیولوژیکی
جوابهای عددی مسئله کنترل بهینه با دستگاههای تاخیر زمانی با توابع هیبرید بلاک پالس و چند جمله‌ایهای لژاندر
اغتشاشات ضربی c-نیم گروههای موضعی
تحلیل ساختاری ناودیس چمن ساور(شمال غرب دامغان، البرز شرقی)
سنتز و بررسی فعالیت کاتالیزگری برخی کمپلکس های آهن(III) تثبیت شده در نانوراکتور Al-MCM-41 جهت اکسایش پیوند C-H سیکلوهگزان و کمپلکس کردن یون های آهن
How to comment in vim while respecting the indent?
Sorting from current point to end of file in gvim?
Problem with MacVim and XHTML
Cursor disappears in vim when switching windows between vertical and horizontal split
How to remove quotes surrounding the first two columns in Vim?
Using VI, VIM, or GVIM as IDE
How to share one vimrc file among multiple clients?
in vim, how to set “args” to the result of a “grep -l”?
in vim, how to append/insert text with argdo?
Is there an equivalent to o-<esc>-p in Vim?
*