بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها


بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها
دراین طرح اونزیم کولین‌استراز در داخل گلبول‌قرمز که مطابق با رفرانسهای موجود نشاندهنده آثار عصبی و مغزی این اونزیم نیز خواهد بود و همچنین در سرم و بزاق تام اندازه‌گیری خواهد شد.


بررسی مقایسه‌ای اثر پنی‌سیلین با نسل سوم سفالوسپورین‌ها بر روی منژیت منگوکوکی سروتیپ منگوکوک آن
یکی از اهداف مهم این طرح بدست آوردن یک رابطه مهم و معنی‌دار میان فعالیت این اونزیم در داخل بزاق و اریتروسیت و سرم خواهد بود که در صورت موفقیت قادر خواهیم برد بجای هستفاده از خون در اندازه‌گیری این اونزیم از بزاق هستفاده نماییم که مسلما دستیابی به اون از نظر مریض و پرسنل سهل‌تر و راحتتر خواهد بود.


بررسی میزان شیوع بیماریهای ویرال پوستی و بررسی تاثیر دو داروی آسیکلوویر موضعی و قطره مورد در درمان هرپس سمپلکس در مدارس ابتدائی و راهنمایی پ


بررسی نتایج استفاده از پرده آمنیوتیک انسانی برای ترمیم سخت شامه و مقایسه آن با نتایج ترمیم توسط دورای مصنوعی


82 out of 100 based on 82 user ratings 982 reviews

بررسی نقش نیتریک اکساید در سمیت ناشی از سرب در سلولهای هیپوکامپ کشت داده شده موش صحرایی
بررسی و مقایسه تاثیر طب فشاری با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره در دختران دانش‌آموز دبیرستانهای منتخب شهر تهران در سال 77-78
پیش داروهای -2 آمینوپورین و گوانین
تعیین SPF چند نمونه از فرآیندهای ضدآفتاب به روش In Vitro
تولید آزمایشگاهی ویتامین C درگریر دارویی
تولید ترپن هیدرات و تهیه فرمولاسیون اکسپکتورانت خوراکی از آن
تولید داروی فنوباربیتال
تولید داروی مفنامیک اسید
تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه Nepta Persica و مقایسه متابولیتهای تولید شده در کالوس با گیاه کامل
تهیه افدرین از گیاه افدرا
تهیه ایزونیازید ایزونیکوتینیک اسید داروئی
General programming - else or else if for clarity
Writing equality tests in an if statement
One line if statements [closed]
Why use if-else if in C++? [closed]
How to tidy up too many if statements for readability
if/else vs ternary operator
“Number line” style of comparisons
Matching up Curly Brackets
Moscow ML - several if statements in one function
Is it bad practice to use an if-statement without brackets? [closed]
*