بررسی فراوانی میکروارگانیسم های مولد عفونت ادراری (UTI بیمارستانی) و تعیین حساسیت میکروبی به روش MIC در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

بررسی آب‌های منطقه شرق گنبدکاوس - مینودشت
اندازه‌گیری شیمیایی و فیزیک و شیمیایی ویتامینهای گروه ب در فرآورده‌های دارویی
مقایسه ترکیبات شیمیایی نفت قم و خوزستان و استحصالات دارویی آنها
کنترل مهمترین داروهای چشم مورد مصرف در ایران
بررسی انگلهای آبهای تهران
استرونسیوم 90 در سبزیجات
کنترل آنزیم‌هائیکه بصورت اسپسیالیته در ایران بفروش میرسد
بررسی مسمومیت ناشی از حشیش و تجزیه ترکیبات آن بوسیله کروماتوگرافی روی غشاء نازک
بررسی ویتامین A و کاروتنوئیدها در کره‌های ایرانی در فصول مختلف سال
کنجد و ارزش غذایی آن
روشهای آزمایش فرآورده‌های لبنی
میکرودزاژ جیوه در ادرار کارگران آینه‌ساز
تجزیه کیفی و کمی آنتی‌هیستامینیکهای سنتتیک و پدیده آلرژی
General programming - else or else if for clarity
Writing equality tests in an if statement
One line if statements [closed]
Why use if-else if in C++? [closed]
How to tidy up too many if statements for readability
if/else vs ternary operator
“Number line” style of comparisons
Matching up Curly Brackets
Moscow ML - several if statements in one function
Is it bad practice to use an if-statement without brackets? [closed]
*