بررسی آزمایشگاهی برخی عوامل موثر بر رهاسازی عناصر از کانی های سپیولیت، پالیگورسکیت و بنتونیت


بررسی آزمایشگاهی برخی عوامل موثر بر رهاسازی عناصر از کانی های سپیولیت، پالیگورسکیت و بنتونیت
کانی‌های رسی موجود در خاک تأثیر شگرفی بر تمامی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارند.


بررسی تنوع کروموزومی در جمعیت‌های مختلف شاهدانه
از شرایط موثر بر هوادیدگی کانی‌ها می‌توان به چرخه اکسیداسیون‌واحیا، آبگیری، هیدرولیز، انحلال، کلات‌شدن (پیوند یک یون فلزی با یک کپسول آلی)، جابجایی آلومینیوم از ساختمان رس به داخل هیدروکسیدهای آبدار از طریق جایگاه‌های تبادلی اشاره کرد.


شیوع قلدری در مدارس و نقش آن در فراوانی نشانگان روانشناختی بین دانش آموزان 10 تا14 ساله
از اون‌جایی ‌که اطلاعات کمی در رابطه با تاثیر اسیدهای آلی در شرایط شور و هم‌چنین تاثیر اسیدهای آلی سپس اعمال تناوب‌های خشک و مرطوب شدن بر هوادیدگی و آزادسازی عناصر از کانی‌های سیلیکاته به‌ویژه کانی‌های فیبری وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی آزمایشگاهی اثر دو نوع اسید‌آلی سیتریک و اگزالیک (با غلظت ثابت 10 میلی‌مولار) در شوری‌های مختلف (0، 6، 12 و 24 دسی‌زیمنس بر متر) و تناوب‌های خشک و مرطوب شدن (0، 1، 3، 6 و 9 مرتبه ) بر هوادیدگی و آزادسازی عناصر سیلیسیم، آلومینیوم، منیزیم، پتاسیم و آهن از سه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت (در اندازه بین53 تا 25 میکرون) در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد.


تبدیل داده‌های لرزه‌ای به لاگ‌های ژئوشیمیایی توسط روش بهینه‌سازی کلونی مورچه در میدان نفتی هندیجان واقع در خلیج فارس
مقدار رهاسازی عناصر منیزیم، آهن و آلومینیوم با هستفاده از دستگاه جذب اتمی و عناصر پتاسیم و سیلیسیم به‌ترتیب با دستگاه فلیم‌فتومتر و اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری گردید.


بررسی الگویی از پیشایندها و پیامدهای خشونت در محل کار در کارکنان یک سازمان صنعتی
نتایج نشان داد که در همه تیمار‌ها میزان رهاسازی عناصر به نوع عنصر مورد مطالعه، نوع اسیدهای آلی، مقدار شوری، نوع کانی و تعداد تناوب‌های خشک و مرطوب شدن بستگی دارد.


مقایسه آنتی‌ژنهای دفعی-ترشحی و پیکری لاروهای استروس اویس برای تشخیص آلودگی این انگل در بز با دو روش کانترایمنوالکتروفورز و هماگلوتیناسیون
از میان اسیدهای آلی مورد مطالعه، در تمام تیمار‌ها میزان رهاسازی عناصر آلومینیوم و منیزیم در نمونه‌های تیمار شده با اسید سیتریک بیش از نمونه‌های تیمار شده با اسید اگزالیک می‌باشد.


ارائه مدلی برای پیاده‌سازی آزمون الکترونیکی، از طریق شبیه‌سازی آزمون تطبیقی کامپیوتری (CAT) یک بعدی، براساس نظریه سوال-پاسخ (IRT)
حال اون‌که، رهاسازی سیلیسیم، پتاسیم و آهن در نمونه‌های تیمار شده با اسیداگزالیک بیش از اسیدسیتریک هست.


اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی اندامهای مختلف (برگ، ساقه و گل) و بررسی تنوع ژنتیکی سیاه گینه Dendrostellera lessertii
هم‌چنین نتایج نشان داد که با افزایش شوری رهاسازی عناصر از هرسه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت افزایش می‌یابد، با این وجود در حضور اسیدهای آلی میزان رهاسازی عناصر از هر سه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت نسبت به تیمارهای غیر شور کاهش معنی‌داری می‌یابد.


بیوستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس سرکان، شمال شرق پلدختر، جنوب غرب خرم آباد
در رابطه با تیمار تناوب‌های خشک و مرطوب شدن نیز با افزایش این دوره‌ها، میزان رهاسازی همه عناصر افزایش یافت.

هم‌چنین اعمال این تیمار در حضور اسیدهای آلی منجر به افزایش معنی‌دار رهاسازی همه عناصر از هر سه کانی گردید.

به‌علاوه، در همه تیمارها، نتایج نشان داد که نسبت سیلیسیم رهاسازی شده به مجموع آلومینیوم، منیزیم و آهن رهاسازی شده از کانی سپیولیت بیش از پالیگورسکیت و بنتونیت هست که بر پایداری بیش‌تر پالیگورسکیت و بنتونیت نسبت به سپیولیت دلالت دارد و نشان می‌دهد که کانی سپیولیت تحت شرایط مطالعه بیش‌تر از دو کانی پالیگورسکیت و بنتونیت هوادیده می‌شود.
82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews