480K pixels, 640 x 480 VGA resolution

وب کمی با این مشخصات کیفیتش در چه حد؟
خوب..پایین....بد...بالا؟