سلام
شخانه های نوع کندریول چه نوع شخانه هایی هستن ؟ و آیا کربن اونها زیستی است ؟