دوستان من پس فردا امتحان دارم ویه سوال استاد به ما داده که در رابطه با گراف است اون هم اینکه


گراف پیترسون را باچهارمشتق ابتدایی از k3,3 بدست آورید

pdf یا با عکس بگذارید

ممنون