اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!


اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!قرار بــــــذار یه روز همــــــو ببینیماها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!یه کم نزכُیـــــــکتر به هم بشینیم اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!تو هم می פֿـَواכ دلـــــــت اما نمیگــــﮧاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!برنامه بذار همیـــــטּ چــטּروز כیگــــ ﮧ اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!یه جاے כنج روے آب باشـــــ ـــــﮧاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!یه ســـاعتی که כَریا פֿـَواب باشــــﮧاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!بپیچه ضربانت توے گوشماها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!بگو چه رنگی כوس כارے بپوشم ؟اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!تو هر جا که بگی باشــــﮧ به شرطیاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!بگی با هم بریم یه جاے پرتیاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!یه جا که نرωــــﮧ دωــتــــــاے باכواها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!کωـی سر قرارموלּ نیاכُ واها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!یه روزےاز روزای هفتــــــــه باشــ ـــﮧاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!که دنیــــــــا ما رو یــــاכِش رفته باشــــ ـﮧاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!بذار כωــتاتو بـی פֿـَواهش بگیرҐاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!هوس کرכُم که آرامـــــــش بگیرҐاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!! یه گوشـــﮧبا تو تنهایــــےرو می פֿـَواҐاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!چقدر این حس دوتایی رو می פֿـَ ـواҐاها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!! برنامه بذار و כُیر کـــــــלּ ، یکی هست اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!
اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!تو هر وقتــــــــــی بیاےפֿـَـوبـــه بـــــﮧموقع ست ... !!!اها تو!!!اره خود تو!!بیا یک جا باهم تنها باشیم!!!


انسان خوب

1:

الان دقیقن باید تو این تاپیک چیکار کرد؟

+
اسامی غار شیطان و اون ساحل ساعت 22:00 فراخوان میشه


♥♥♥♥ مادر ♥♥♥♥

2:

بایدبشکن بزنیم و برقصیم

متن به این هنری و عشقولانه ای باید لذت برد

ساعت 22:00 زوده ملت شبا میان هم میهن بذارش ساعت 1 بامداد اسامی نهایی رو بدیم بیرون


به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

3:

با گل سرخی اگر می ایی
کنار پنجره خواهم ماند
و سطرهای سبز باغ را برای تو خواهم خواند

تو مثل خاطره هایت اگر دوباره بیایی
تو را به حجم رنگ های سفالی
تو را به جاده گیج باد
تو را به شهر کودکی پربهار خواهم برد
و تو نگاه می کنی و باغ قصه خواهد فرمود
تو مثل خاطره هایت اگر دوباره بیایی …..

#سیروس_شمیسا


بهینه سازی سایت


94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews