شعر


شعرشعر
مهتاب رویی پیش از آن باماچه افسونی بکرد بیخانمانی همچو من آنی چوصاحب خانه کرد
من که کنون دیوانه وار زنجیروافسارم رهاست هردم به میلی میکشد سودای روحم لانه کرد
پیوسته درهای دلم باز است وبرهر انجمن باید که دربانی گذاشت این خانه را ویران نکرد
باید...
asaldaniyal@mihanmail.irشعر گونترگراس درباره ایران و اسرائیل به مناسبت درگذشت وی

1:

شکری بجا آرم فزون از لطف حق مهری کنون دادن مرا بی چندوچونایمهربان شکرت فزون asaldaniyal@mihanmail.ir


70 out of 100 based on 70 user ratings 1270 reviews