فردوسی


فردوسیفردوسی
حکیم توس.....
ای حکیم حماسه! دنیا را فتح کرده ای؛ بی آنکه اسبی زین کنی،
بی آن که شمشیری بیرون از نیامی بلغزد.
دنیا ناگزیر سر فرود آوردن در برابر شکوه توست.
دهان که می گشایی؛ با کلماتی باشکوه، جهانی از دل ها را فتح می کنی...
توس، با غرور سر بر آسمان می ساید و فخر می خروشد به داشتن بزرگ مردی چون تو....
تمام کلمات پارسی، بوی تورا می دهند. تویی که راز ماندگاری این زبان شیرینی...
با کدام کلمات می توان؛ سپاس رنج سی ساله ات را گفت،
نام بزرگت همیشه جاوید باد؛ همچون نام ایران.
به بهانه 25 اردیبهشت روزبزرگداشت فردوسی بزرگ..
روحش شاد...94 out of 100 based on 84 user ratings 934 reviews