پند حکیمانه در سبک شعر زلال


پند حکیمانه در سبک شعر زلالپند حکیمانه در سبک شعر زلال
خواستی گیری چو زن
تـا تـوانی از غـــرور ِ خـود شکن
پیش از آنکه بــا هــزاران دلهـره دربـش زنی
پخته گردان حرف،کن کوته سخن
ابـتـــدا تـلفن بـزن!

پند حکیمانه در سبک شعر زلال


گـاه نـازِ آن و این
می کند اغفال ما را در زمین
در قطارِ عاشقی مقصد اگـر اَلله اَست
تـا کنـارِ ایستگاهِ آخریـن
جلوه ای دیگر مبین!پند حکیمانه در سبک شعر زلال
از برون تخمی شکست
دربِ آسایش به یک جاندار بست
لیک تخمی دیگر از داخل شکست و هست داد
گر انرژی از درون آید به دست
زندگی آورده استپند حکیمانه در سبک شعر زلالرسالت نیست بی نـظمـی
و تکثیــرِ عطوفت نیست بــی نـظمی
ز هر سنـگی شکستــه پس نگینی بر نمی آیــد
هنر باید که صنعت نیست بی نظمی
و بدعت نیست بی نظمیپند حکیمانه در سبک شعر زلالرابطه ات با تنهایی خودت چه شکلی است ؟

1:

ز عصـــــرِ حضـرتِ آدم(ع)
تمام ِ نثـــــــرها بـودنـد پشتِ هـم
و سعدی بهتـریـن هستـــــــادِ نثـر ِ روزگارش بـود
ولی مــــردِ غزل هم بود اون اعظم
و نظمی داشت مستحکم


پند حکیمانه در سبک شعر زلال


خاطرات طلبه شهید سیدعلی حسینی و همسرش

2:

آی آدم! گِل مبــاش!
هیـچدم از امتـحان غافـل مبـاش!
خاطرت باشد که تو روحی در هستثمارِ خـاک.
عاشقی کن، جانبِ باطل مباش!
یارِ چندین دل مباش!


پند حکیمانه در سبک شعر زلال


بی شعور فحش نیست .. نام یک بیماریست

3:

عـشق یعنی: بندگی
بنـدگی در اوجِ هــر زیبنـدگــی
عشق یعنی: در دلِ امواج ، دریـایــی شدن،
آب گشتـن بـر خـدای زنـدگی،
پیش حق، فرخندگی.


پند حکیمانه در سبک شعر زلال


ای دوست ببین بی سرو سامانی ایران...

4:

تــا حسـودی مـی کنـی
تـا ستـم بـر هر وجـودی می کنـی
دشمنی با خویش و با هر اونچه بودی می کنی
این همه دل را که دودی می کنی
آخ چه سودی می کنی؟

پند حکیمانه در سبک شعر زلال


روز فردوسی بزرگ شاد باد و گرامی !

5:

سهل باشد خَس شدن
یـا بـه پـای خارها نـورس شدن.
در گلستـانها شکفتـن بـوده شـرطِ افتـخـار
نـه میــانِ نـاکسـانی کس شدن
سایه برکرکس شدن


پند حکیمانه در سبک شعر زلال


فلانی سلام ؛ برویم جیغ بنفش بکشیم ؟!

6:

کم کم شدم آگاه
افتـاده بـر خـط، مـَردکی روباه
نــزدِ کبـــــابی بـــــود در میـــــدانِ آزادی
دل می گرفت از دختری گمراه
بــا تـلفنِ همــراهپند حکیمانه در سبک شعر زلال


تا دم دمای صبح این زن را نمی بینی

7:

هرچه خواهی در من هست
کبـر، چـون آتـش ، میـانِ خـرمن هست
یـارب از من هـای بی مـا دور گـردان خلـق را
در جهانی کـه پـر از مرد و زن هست
شرط، انسان بودن هست

پند حکیمانه در سبک شعر زلال


شازده کوچولو...

8:

علم خورشیدیست رخشان
یک معلم نیـــز همچـون مـاهِ تـابـان
می تـوان در انـعکاسِ نـورِ دانش ، جهل را کُشت
لیـک بـرخــی شبـه هستــــادانِ نـادان
نـوکــرِ نـفسنـد هـــر اون

پند حکیمانه در سبک شعر زلال

9:

وقتی سفر کردید،
از جادّه ی دریــا گـذر کردیـد،
تا که رسیدید هفت موج از عشق غسل کنید،
دیدید اگر دل مانده در تردید،
آرام بـرگـردید!
پند حکیمانه در سبک شعر زلال


76 out of 100 based on 56 user ratings 406 reviews