برف...


برف...برف...


برف...


برف هفت سالگی ام را
بخاطر صدای پدر دوست داشتم ؛ پاشو ببین چه برفی اومده ..
برف ده سالگی ام را بخاطر آدم برفیهایش ..
برف چهارده سالگی را بخاطر اخبار وتعطیلی هایش ..
برف هجده سالگی درست یادم نیست در میان افکار یخ زده بود ..
برف بیست و دو سالگی قدم زدنهای عاشقانه و رد پاهایم ..
برف بیست و چهار سالگی به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد بود ...94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews