معنی اسم خود را اینجا ببینید...


معنی اسم خود را اینجا ببینید...معنی اسم خود را اینجا ببینید...( مردان )
بسیاری از انسان ها دوست دارند معنی و مفهوم نام خود را بدانند. شما عزیزان میتوانید در این تاپیک بر اساس چینش حروف الفبا معنای نام خود را پیدا کنید.سیــمیـن دانشــور

1:

نام های مردان

حرف الف


آبان نام ایزد آب(روز دهم از ماه خورشیدی)
آبسال فصل بهار، سال پر آب و باران، دایه پسر پادشاه یونان
آراسته زیبا شده، خوش نما، زیور
آرام برقرار، متین، سکون، آرامش
آرش،آرخش درخشنده، درخشان، مینوی، نام دلاوری از داستان های اساطیری ایران
آرمان آرزو، مراد، خواسته
آرمین فرزند کیقباد از شاهان پیشدادی
آریا آزاده، نجیب، مهم ترین نژاد سفید در ایران، لحن آهنگ، شقایق وحشی
آریان نام یکی از مورخین
آسایش آسودن
آصف نام دبیر حضرت سلمان
ابراهیم استواری، سازنده خانه کعبه
ابوالقاسم پدر قسمت نماينده، مقسم
ابوذر از صحابه نامدار پیامبر(ص)
احسان نیکی، بخشش
احد یگانه، یکتا
احمد بسیار ستوده، نام پیامبر
ادریس نام یکی از پیامبران
اردشیر شیر خشمناک، مقدس، بنیان گذار دودمان ساسانی
ارژنگ آرایش، زینت
ارسطو نام دانشمندی در یونان
ارسلان (ترکی) شیر، شیر درنده، مجازا مرد شجاع
اسحاق کهنه شدن جامه، حضرت ا براهیم(ع)
اسدالله شیر خدا، لقب حمزه بن عبدالمطلب و کنیه امام علی(ع)
اسد شیر جنگل
اسفندیار پدر سام شهلوان نامی ایران
اسکندر الکساندر، یاری نماينده مرد
اسماعیل پسر ابراهیم، شنونده
اشرف با شرافت و با شخصیت، شریف
اشکان منسوب به بنیان گذار پادشاهی پارت ها و نام سومین نیای پاکو
اصغر کوچک، ریزه نقش، کوچک تر
اصلان شیر درنده
اعتماد تکیه دادن به کسی در کاری، بی گمان و سخن، کار را به کسی سپردن
افلاطون حکیم یونانی شاگرد سقراط
اکبر بزرگتر، مهم تر، بزرگوار
الله یار دوست خدا، یار خدا
الیاس نام پیامبر، پسر زاده سام بن نوح و عموی خضر که موکل بر خشکی هست.
امرسان یکی از یخچال های طبیعی در کوه های کردستان
امید آرزو، دلگرمی
امیر فرمانروا، شاه سلطان و خلیفه
امین الله امانت دار خدا
امین درستکار، امانت دار، راستگو
اندی خاص یا خاصه، بو، امید
ایاز نسیم شب، شبنم، سرمای سخت زمستان
ایرج نام پسر فریدون و یاری دهنده آریایی ها
ایوب برگشت به سوی خدا، نام پیامبر نمونه استقامت و شکیبایی


گابريل گارسيا ماركز

2:

حرف ب


بابک پرورش دهنده، امین، هستوار
باقر گشاینده، شکافنده
باهنر هنرمند
بایرام عید،جشن(ترکی)
بردیا نامش در سنگ نوشته بیستون آمده و نام پسر کوچک کوروش
برزو بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم
برزین پهلوان ایرانی از خانواده جمشید پسر گرشاسب، آتشکده بزرگ در خراسان
برمک نگهبان نوبهار، سخاوتمند
برنا جوان، ظریف،
برومند بارور، کامیاب، آبرومند
برهان دلیل و حجت
بزرگمهر نام وزیر انوشیروان، دارای مهر و محبت بسیار
بکتاش بزرگ خادم، دویا چند خدمتکاررا نسبت به دیگری بکتاش می گویند(ترکی)
بهادر شجاع، دلیر، پهلوان
بهجت سرور، شادمانی، تازگی و زیبایی
بهداد نیک آفرید، نیک فرستاد
بهراد نام فرزند اسفندارمذ
بهرام نام روز بیستم هر ماه خورشیدی، ستاره مریخ
بهروز روز خوب، کندر هندی و نوعی بلور کبود رنگ وشفاف
بهزاد اصیل، نیکوکار، خوش زاد
بهمن گیاهی کوهی، برف انبوهی که از کوه سرازیر شود
بهنام نیک نام، خوش نام، دارای شهرت خوب
بیژن جنگجو، پهلوان ایرانی


ای نای خوش نوای (ترانه سرایی برای محمد امیدوار)

3:

حرف پ


پارسا پرهیزگار، خداترس
پاسدار نگهبان،مراقب
پاشا رتبه ای در مراتب کشوری، مخفف پادشاه
پدرام شادباش، جای خوش آب و هوا، آراسته و نیکو
پرویز شکست ناپذیر، گرامی، نام پسر انوشیروان
پژمان افسرده، غمناک، پژمرده
پوریا نام ایرانی برای پهلوانان
پولاد نام پسر آزادمرد، آهن خشکه، آهن ناب
پیام خبر، رسالت
پیروز مبارک، چیره
پیمان شرط، قرارداد


رسـول یـونـان

4:

حرف ت


تاجیک عجم، هر غیرعرب را عجم گویند(تاجیک)
تارخ نام پدر حضرت ابراهیم
تاژ برادر هوشنگ پیشدادی
تقی ترسان از خدا، پرهیزگار
تندر برق آسمان، رعد، بانگ باران
توانا توانمند، زورمدار،قوی
توحید یکتاو یگانه
توسکا درختی در محل های مرطوب، توسا
تیمور سردار مغول


راز زیبا سخن گفتن در چیست؟

5:

حرف ث


ثابت پایدار، هستوار
ثاقب روشن، سوراخ نماينده
ثمر حاصل درخت، میوه
ثمین گران، سنگین، پرقیمت
ثواب نام مرد تدبیر و شجاعت، مزد، پاداش


حســين سنــآپـور

6:

حرف ج


جابر بیدادگر، شکسته بند
جاسم نام قریه در شام، نام قبیله
جاوید پاینده، همیشه، دایم
جبار ستمگر، ظالم
جبلی دوقلو
جعفر رودخانه، نهر، جوی
جلیل پرمایه، باشکوه، بزرگ
جمال زیبا رو، نیکوسیرت، زیبایی
جمشید بلندقدر، دارای منزلت فراوان، گروه بسیار از هر چیز
سرور، درگاه،آستان
جواد جوانمرد، بسیار بخشنده، اسب نیک رو
جوان دلاور، شاداب
جهان بخش بخشنده و دادگر جهان(خدا)
جهان بین کارآزموده، چشم و گوش باز
جهان گیر جهان گشا و فاتح، پیروز


دلنوشته ی موهی

7:

حرف چ


چنگیز قوی و محکم، فرمانروای سفاک مغول
چوبین کنیه ای برای بهرام شپهسالار ارتش هرمز و انوشروان ساسانی به خاطر اندام بایکش و نام مرغی هست که اون را کاروانک می گویند.


یه جمله ادبی زیبا در شان و مقام مادر بگویید

8:

حرف ح


حارث کشاورز، برزگر، شیر
حارس نگهبان، پاسدار
حامد ستاینده، ستایشگر، درود فرستنده
حایری منسوب به حایر، زمینی که مرقد سیدالشهدا(ع) در اون واقع هست.
حبیب دوست، معشوق، محبوب و دوستدارخدا
حجت دلیل، نمودار، برهان
حداد آهنگر، آهنکار و آهن فروش
حسام شمشیر بران، تیزی شمشیر
حسن صاحب جمال، زیبارو، نیکو
حسین ر.ک حسن
حشمت عظمت، بزرگی، شرم و حیا
حلاج پنبه زن،نام منصور حلاج
حمدالله ستاینده خدا، کسی که خدای یگانه را ستایشگر هست.
حمزه شیر، عموی پیامبر
حمید پسندیده، ستوده، مبارک
حیدر شیر، یکی از نام های حضرت علی(ع)

9:

حرف خ


خالد پاینده، جاوید، ماندنی
خاور شرق، جای برآمدن آفتاب
خداداد چیزی که خداوند بخشیده هست.
خراسان خورآسان، جایی که خورشید به آسانی سر می زند ودیده می شود.
خرم شاد، خندان
خسرو نیم نام، نیم آوازه، پادشاه
خشایار دلیر، نیرومند، پسرداریوش هخامنشی،(می زنم تو مخت ها)
خلیل دوست، صادق، دوست مهربان
خیام چادردوز، شاعر و حکیم و فیلسوف معروف ایران
خیراندیش خوب فکر، خیرخواه، طالب خوبی

10:

راوی ، داستان گو

11:

حرف د


دادار نام خداوند
دادکار داد دهنده
دادگر نام خداوند،عادل
دارا مالک
دانا پژوهنده، شاعر، دانشمند
دانیال قضاوت خداوند، نام یک از چهل پیامبر بزرگ
داوود محبوب، نام پیامبری
دل شاد همت، بخشش، شادان
دهباشی سردسته ده نفر فراش یا سپاهی و سرباز
دهخدا دهدار، صاحب ده

12:

حرف ذ


ذبیح کشته، اونچه برای کشتن آماده شده باشد
ذکی تیزهوش، زیرک، هوشمند
ذوالفضل دارای دانش و بزرگواری

13:

حرف ر


رادمنش دارای منش رادمردی، سخاوت و جوانمردی
راد منع نماينده
رامبد ازنام های باستانی و کنونی ایران
رامین نام عاشقان ویسه و چنگ نوازی
ربیع بهاری، فصل بهار
رجب شرم کردن، نام رودی در بهشت، ماه هفتم قمری
رحمان یکی از نام های خدا، مهربان، بخشنده، روزی رسان
رحمت شفقت، مهربانی
رحیم بخشاینده،ر.ک رحمان
رستم تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ایران
رضا خشنود، راضی، خوشدلی
روح الله روان و روح خدا، نام امام خمینی، لقب حضرت عیسی
روزبه خجسته روز، روز خوب و نیک، بهروز، روز خوش
رهی راهی، غلام، مسافر، بنده و چاکر

14:

حرف ز


زامیاد ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه
زکریا یکی از پیامبران و نام زکریای رازی
زکی پاکیزه، پاک و منزه
زنگنه نام پهلوانی در وقت کیکاووس
زیار کمان، قوس،

15:

حرف ژ


ژرف عمیق، رودخانه یا چاه
ژکور آدم بخیل،
ژیان شیر درنده، خشم آلود

16:

حرف س


ساسان نام پدر بابک، جد اردشیر و از نجبای پارس
ساعی کوشا، شتابنده
سالار سردار، رئیس،
سالم درست، تندرست و بی عیب
سامان راه و آیین، ترتیب و نظام
سام ورم، آماس، پسر نوح
ستار مخفف ستاره، خیمه پشه بند، پرده، پوشاننده
سجاد صفت امام چهارم، بسیار سجده نماينده
سراج چراغ
سروش بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معنی اطاعت از خداوند
سعد نیک، خجسته
سعید نیک بخت، همایون، خجسته
سلمان سنگ بزرگ، سلمان ایرانی از صحابه بزرگ
سلیم درست، سالم، بی عیب
سهراب پسر رستم، سرخ آب
سهیل ستاره ای درخشان در طرف جنوب
سیامک در اوستا سیامک به معنای سیاه مو آمده هست
سیاووش ساوخش فرزند کیکاووس و پدر کیخسرو
سینا پدر ابو علی سینا، سینه، سوراخ نماينده، کوه طور سینا

17:

حرف ش


شادی خوشحال، شادان
شبنم قطره، آبی که سحرگاه بر روی برگ و گل نشیند
شعله شرار آتش، زبانه آتش
شقایق گل سرخ، قرمز وحشی
شکفته گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ
شکوفه گل درختان میوه، غنچه درختان نورس
شکوه حشمت
شکیبا بردبار،صبور
شکیلا دارای شکل و ظاهری زیبا
شهربانو زیبای شهر، کسی که در اون شهر از او زیباتر نباشد
شهرزاد شهری، در شهر تولد یافته
شهره مشهور، نامور،
شهلا چشم درشت شاداب، چشم سیاه و فریبنده
شهناز ناز شاه، از آهنگ های موسیقی
شهین منسوب به شاه
شیدا دیوانه، عاشق و شوریده
شیرین نام زن خسرو پرویز، معشوقه فرهاد زن خسرو
شیلا موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان،
شیما زن خال دار
شیوا بلیغ، نیکو

18:

حرف ص – ض


صائب رساننده، راست، درست
صابر شکیبا، بردبار، آدم حکیم وآرام
صادق راستگو، درست کردار، آشکار، لقب امام ششم
صالح نیک، سزاوار،
صبا باد بهاری که از شرق می وزد، باد لطیف و خنک صبح
صفار مسگر، روی گر
صفا روشنی، پاکی، پاکیزگی، یکرنگی
صفر دومین ماه قمری پس از محرم،
صمد بی نیاز، مهتر، پایدار،
ضیاءالدین چشم چراغ دین، روشنایی دین، فروغ

19:

حرف ط – ظ


طارق شب رونده، ستاره صبح
طاهر پاکیزه، منزه
طرق راه، طرقی منسوب به طرق روستایی در نزدیکی شهر مشهد مقدس
ظریف نازک، لطیف
ظفر پیروزی

20:

حرف ع


عابد پارسا، عبادت نماينده، کسی که خدا را پرستش می کند
عادل داد دهنده، دادگر، دادگستر
عارف شناسنده، صبور
عاطف مهربان، برگرداننده
عاکف گوشه نشین و بازدارنده از کارهای اجتماعی
عباس ترش رو، بداخم، یکی از نام های شیر
عبدالله بنده خدا، سر سپرده درگاه
عثمان نام مار و بچه مار، نام خلیفه سوم
عرفان شناختن حق تعالی ومعرفت خداشناسی
عزیز محبوب، یار، گران مایه، نادر
عسکر لشکر، سپاه، نوعی انگور
عصار روغنگر، روغن کش
عقیل مرد زیرک و بسیار دانا
علی بلند، شریف، نام امام اول
علیمراد کسی که مراد و مرشدش علی هست،
عماد اونچه به اون تکیه نمايند
عمار مرد با ایمان، ثابت و هستوار،
عمید بزرگ، سرور، سردار،
عیار زیرک، طرار، تندرو، تردست
عیسی از پیامبران بزرگ
عین الله چشم خدا، نشان خدا

21:

حرف غ


غضنفر شیربیشه، شیر درنه، مرد درشت اندام و مرد قوی
غفار بخشنده، آمرزنده
غلام کودک، پسر کوچک، نوکر

22:

حرف ف


فاتح پیروز، گشاینده
فایز رستگار و غالب
فتح علی منسوب به فتح
فتح الله پیروزی برای خدا، پیروزی خدا
فخیم بزرگوار، سربلند
فراز باز، نزدیک، بالا بلند
فرامرز آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه
فرجام انجام، انتها، عاقبت
فرج گشایش، قیمت، آسودگی از کار و گرفتاری
فرخ پی فرخ داد، فرخ روز
فرخ خجسته، مبارک
فرداد زیبایی داد
فردوس باغ، بهشت
فردین کوتاه شده فروردین
فرزاد فرزند فر و شکوه و شادی
فرزین فرزان، مهره ای به نام وزیر در شطرنج
فرشاد نام روح و عقل کره زمین، نفس فلک مریخ
فرود پایین، پس، زیرین
فروزانفر روشنایی با شکوه،
فروهر نیروی خداوندی، اهورایی هست که پاکان و نیکان را نگه دارنده هست.
فرهاد نام یکی از نجبای ایران و پهلوانی در وقت کیکاووس
فرهمند دارای فر و شکوه
فرهنگ تربیت، دانش و ادب، آموخته زندگی
فریبرز دارای قامت خوب و زیبا، نام پسر کیکاووس
فریدون از شاهان ایران زمین به معنی دارنده سه نیرو
فرید یکتا، گوهر نفیس، بی مثل
فریمان پری مانند،
فضل الله بخشش خداوند
فیاض بسیار بخشنده، جوانمرد
فیض بخشش و عطا
فؤاد قلب، دل

23:

حرف ق


قادر توانا، مقتدر
قاسم بخش نماينده، توزیع نماينده
قباد پدر کیکاووس
قدرت توانایی
قدیر توانا
قربان علی صدقه در راه علی
قربان نزدیک شدن، هم نشین، فدایی
قلیچ شمشیر
قنبر یکی از یاران امام علی(ع)
قهرمان دلاور،
قیصر امپراتور روم

24:

حرف ک


کارن جنگی، جنگجو
کاظم فرو خورنده خشم
کافی بس، بی نیاز
کامبیز تصحیف کبوجیه
کامران بهره مند، سعادتمند
کاوه آهنگر معروف اساطیری ایران
کاویان کاویدن، جست و جو کردن
کدیور کشاورز، ریش سفید و بزرگتر، صاحب
کرامت جوانمرد، بخشنده
کرم جوانمردی
کریم بخشنده، سخاوتمند
کمال ترقی، تمام
کمیل کوچک شده کامل
کوشا سعی نماينده
کیان منسوب به خاندان و شاهان ایران باستان
کیانوش نام یکی از برادران فریدون
کیاوش مانند پادشاه
کیوان ستاره بزرگتر، ستاره زحل
کیومرث زنده و فانی، پیشوای روی زمین

25:

حرف گ


گرامی عزیز، محترم
گودرز نام مرغی که روی آب می نشیند، نام پسر شاپور از پهلوانان ایرانی
گیو گویا و سخن نماينده،

26:

حرف ل


لقمان دانشمند
لیوه مرد احمق

27:

حرف م


۱ ماتیکان مغولی نام پسر بزرگ جغتای از فرماندهان مغول
۲ ماجد عربی دارای مجد و بزرگی، بزرگوار، از اسامی خداوند
۳ ماحوز عربی نوعی شاهسپرم
۴ مارتیک ارمنی
۵ مارتین آشوری رهبر
۶ ماردین کردی نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه
۷ ماسیس ارمنی نام کوه آرارات
۸ ماشاءالله عربی اونچه خدا بخواهد، مرحبا، آفرین
۹ مالک عربی ارباب، اون که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از نام های خداوند به معنی صاحب و دارنده و نیز نام فرشته ای که نگهبان دوزخ هست.
۱۰ ماناسه عبری صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف (ع)
۱۱ ماندا آرامی، فارسی علم، دانش، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب امتی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون هست که در قراون از اونان به صائبین نام برده شده هست.
۱۲ مانوش کردی نام کوهی هست و همچنین اسم چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی
۱۳ ماونداد اوستایی اسم یکی از مفسران اوستا در وقت ساسانیان
۱۴ ماهانداد اوستایی داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در وقت ساسانیان
۱۵ ماهد عربی گستراننده و پهن نماينده
۱۶ مأمون عربی ایمن، در امان، معتمد، امین، نام پسر هارون الرشید از خلفای بنی عباس
۱۷ مبارزالدین عربی جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل مظفر
۱۸ مبارک عربی خوش یمن، خجسته، فرخنده
۱۹ مبین عربی آشکار، پیدا
۲۰ متی عبری نام پدر یونس (ع)
۲۱ متین عربی دارای پختگی، خردمندی و وقار، هستوار، محکم، از نامهای خداوند
۲۲ مجتبی عربی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن (ع)
۲۳ مجد عربی بزرگی، شرف، برتری
۲۴ مجدالدین عربی باعث بزرگی و عظمت دین
۲۵ مجدود عربی نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی
۲۶ مجید عربی دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از اسم های زیبای خداوند اسم پسر مذهبی
۲۷ مجیر عربی پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند
۲۸ مجیرالدین عربی پنادهنده در دین
۲۹ محب الدین عربی دوستدار دین
۳۰ محتشم عربی دارای حشمت و شکوه، با حشمت
۳۱ محدث عربی گوینده سخن، کسیکه احادیث پیشوایان دینی را بیان می کند.
۳۲ محراب عربی بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت نمايندگان هست و پیش نماز یا کشیش در اونجا می ایستند.
۳۳ محرم عربی حرام شده، ماه اول از سال قمری
۳۴ محسن عربی نیکوکار، احسان نماينده،از نامهای خداوند
۳۵ محمد عربی ستوده شده، بسیار تحسین شده، اسم پیامبر (ص)، نام سوره ای در قراون کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
۳۶ محمد پارسا فارسی،
عربی مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به معنای زاهد و با تقوی هست.
۳۷ محمد جواد عربی بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
۳۸ محمد صالح عربی بنده ستوده شده و نیکوکار خدا اسم پسر مذهبی
۳۹ محمد کیا عربی،
فارسی کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد هست.
۴۰ محمد مهدی عربی مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معنای هدایت شده، نامی متبرک به اسم حضرت رسول و لقب فرزند صالح ایشان حضرت صاحب الوقت.
۴۱ محمد هادی عربی بنده ستوده شده خدا و هدایت نماينده امت
۴۲ محمدآئین عربی مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد هست.
۴۳ محمدرضا عربی ترکیب اسم حضرت رسول اکرم وامام هشتم شیعیان ، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود
۴۴ محمدرضا عربی مرکب از دو نام محمد و رضا، کسی که حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه وآله از او راضی هست.
۴۵ محمدیار فارسی،
عربی محمد (عربی) + یار (فارسی) یار و یاور محمد
۴۶ محمود عربی اون که یا اونچه ستایش شده هست، مورد پسند، نیک، خوش، از نامهای پیامبر(ص)،نام یکی از پادشاهان غزنوی
۴۷ محی الدین عربی زنده نماينده دین
۴۸ محیط عربی اونچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول هست، دربرگیرنده و احاطه نماينده، از نامهای خداوند
۴۹ محیی عربی زنده نماينده، احیانماينده، از نامهای خداوند
۵۰ مختار عربی اون که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد هست، صاحب اختیار، برگزیده، منتخب
۵۱ مراد عربی خواست، آرزو، منظور، مقصود
۵۲ مرتضی عربی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند برنامه گرفته
۵۳ مرسا عربی استوار، ثابت، پابرجا
۵۴ مرسل عربی ارسال شده، فرستاده شده
۵۵ مرشد عربی راهنمایی نماينده، ارشادنماينده
۵۶ مرصاد عربی کمین گاه، گذرگاه
۵۷ مروان عربی نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان
۵۸ مسعود عربی نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان
۵۹ مسلم عربی پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده علی (ع)، فرستاده امام حسین به سوی کوفیان
۶۰ مسیب عربی بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده، نام یکی از سه برادری که در بخارا پول رایج قرون اولیه هجری را سکه زدند.
۶۱ مسیح عبری منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
۶۲ مشتاق عربی دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دوازدهم، مشتاق اصفهانی
۶۳ مشرف عربی اشراف دارنده، ناظر، در تصوف اون که خداوند او را بر ضمایر ایجاد آگاه می کند.
۶۴ مشرف الدین عربی دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین سعدی شیرازی
۶۵ مشکان فارسی،
سنسکریت مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و هستاد ابوالفضل بیهقی
۶۶ مشهود عربی آشکار، نمایان، دیده شده، به چشم آمده نام پسرانه
۶۷ مشی اوستایی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم در اسطوره های سامی
۶۸ مشیت عربی اراده، خواست، سرنوشت
۶۹ مشید عربی استوار، بلند
۷۰ مشیر عربی اون که در کارها با او مشورت می نمايند.
۷۱ مشیرالدین عربی اون که در دین راهنمای دیگران هست.
۷۲ مصباح عربی چراغ، وسیله ای روشنایی بخش، بیشتر به چراغهای قدیمی فرموده می شود.
۷۳ مصطفی عربی برگزیده، لقب پیامبر (ص)
۷۴ مصفا عربی زیبا و با صفا، پاکیزه، پاک
۷۵ مصلح عربی اون که اصلاح می کند، اصلاح نماينده
۷۶ مصلح الدین عربی اصلاح نماينده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
۷۷ مصیب عربی اون که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
۷۸ مطهر عربی پاک و مقدس، منزه
۷۹ مطیب عربی معطرنماينده، خوشبونماينده
۸۰ مطیع الله عربی مطیع و فرمانبردار خداوند
۸۱ مظاهر عربی جلوه ها، نشانه ها
۸۲ مظفر عربی پیروز، غالب، موفق
۸۳ مظفرالدین عربی پیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار
۸۴ مظفرعلی عربی مرکب از مظفر (پیروز) + علی (بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه
۸۵ مظهر عربی نماد، نشانه،محل تجلی، تجلی گاه
۸۶ معاد عربی جای بازگشت، بازگشتن
۸۷ معتصم عربی اونچه به اون چنگ زنند، مستمسک
۸۸ معتضد عربی یاری گیرنده، نام یکی از خلفای عباسی
۸۹ معتمد عربی اعتماد نماينده، اسم یکی از خلفای عباسی که هموقت با لیث صفاری بوده هست.
۹۰ معراج عربی بالارفتن، عروج
۹۱ معزالدین عربی گرامی دارنده دین، نام یکی از امیران سلسله آل کرت
۹۲ معطی عربی بخشنده، عطانماينده، از نامهای خداوند
۹۳ معمر عربی طویل العمر و مسن
۹۴ معید عربی تکرار نماينده، بازگرداننده (به ضم میم)
۹۵ معین عربی یاریگر، کمک نماينده، یاور، یاری دهنده
۹۶ معین الدین عربی یاریگر و کمک نماينده در دین
۹۷ مقبل عربی خوشبخت، خوش اقبال، خوش شانس
۹۸ مقتدر عربی قدرتمند، مرد توانا
۹۹ مقداد عربی نام یکی از اصحاب پیامبر (ص) و از اولین شیعیان علی (ع)
۱۰۰ مقصد عربی هدف نهایی، غایت
۱۰۱ مقصود عربی اونچه کسی قصد انجام اون را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر
۱۰۲ مقیما عربی،
فارسی از شاعران قرن یازدهم
۱۰۳ ملکا آرامی پادشاه، اسم مردی مجتهد در مسیحیت
۱۰۴ ملکان عبری نام پدر خضر (ع)
۱۰۵ مندا آرامی،
فارسی علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب امتی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون هست که در قراون از اونان به صائبین نام برده شده هست.
۱۰۶ منذر عربی آگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای یمن در وقت یزدگرد پادشاه ساسانی
۱۰۷ منصور عربی یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
۱۰۸ موسی عبری از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در وقت فرعون به دنیا آمد
۱۰۹ موشا عبری موسی
۱۱۰ مهابت عربی بزرگی، هیبت
۱۱۱ مهام عربی کارهای دشوار و بزرگ، با اهمیتها
۱۱۲ مهدی عربی هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان
۱۱۳ مهدیار عربی،
فارسی یار حضرت مهدی
۱۱۴ مهذب الدین عربی پاک و پیراسته در دین
۱۱۵ مهراج سنسکریت نام رایج پادشاهان هندوستان
۱۱۶ مهرداد کردی نام یکی از پادشاهان سلسله اشکانی (نگارش کردی: مێرداد)
۱۱۷ میثاق عربی عهد و پیمان
۱۱۸ میثم عربی نام پسر یحیی از یاران علی (ع)
۱۱۹ میحاد عربی تک تک، جداگانه
۱۲۰ میخائیل عبری معرب از عبری، میکائیل
۱۲۱ میران فارسی،
عربی میر (از عربی) + ان (فارسی)، امیران، نام روستایی در هستان آذربایجان شرقی
۱۲۲ میرزا فارسی،
عربی = میر (از عربی) + زا (فارسی) به معنی شاهزاده و امیرزاده
۱۲۳ میشواک کردی منطقه ای در کردستان
۱۲۴ میشه اوستایی مشی
۱۲۵ میعاد عربی محل قرارگاه، وعده گاه
۱۲۶ میکائیل عبری معرب از عبری به معنای “کیست که شبیه خدا باشد؟”، یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف هست روزی زمینیان را می رساند.
۱۲۷ میکسا لاتین کودکی که نشان از بزرگان دارد، در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده هست که خود ماکسمیوس یه معنای بزرگترین هست.
۱۲۸ میلان عربی خواهش، میل، آرزو، صفت مشبه از میل اسم دختر
۱۲۹ مینوس یونانی در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس

28:

حرف ن


نادر کمیاب، هرچیزکم
ناصر یاور، مددکار
ناظم به نظم در آورنده
نام جو طالب نام
نامی نام آور، مشهور،رشد نماينده
نجف تل، زمین بلند که آب به اون برسد
نریمان دلیر، پهلوان، نام پدر سام جد رستم
نصیر مددکار، یاری دهنده
نقی پاکیزه، برگزیده
نوا آواز مرغ،آهنگ، سامان
نوبخت بخت نورتازه، بختیار
نوذر پسر کشته شده منوچهر به دست افراسیاب
نوید مژده، خبر خوش
نوین تازه، جدید
نیکا آب خوب، آب صاف
نیما کوچ، خرد، ریزه، نام تخلص
نیوشا شنیدن، گوش فرادادن

29:

حرف و


وارسته رهاگشته
وثوق مورداعتماد، هستوار بودن و پایدار
ولی الله دوست خدا، خدادوست
وهاب بسیار بخشنده

30:

حرف ه


هاتف سروش، بانگ نماينده
هادی راهنما
هاشم کسی که شیر می دوشد، شنماينده هستخوان
هخامنش درست کردار، درست اندیش
هدایت راه نما، مرشد
هرمز خدای بزرگ، ستاره مشتری
هژیر چالاک، ستوده، خوش چهره
هشام توانا، جوانمرد
همایون فرخنده، میمون
همت عزم، قصد
هور خورشید
هوشنگ آگاه، خرد

31:

حرف ه


هاتف سروش، بانگ نماينده
هادی راهنما
هاشم کسی که شیر می دوشد، شنماينده هستخوان
هخامنش درست کردار، درست اندیش
هدایت راه نما، مرشد
هرمز خدای بزرگ، ستاره مشتری
هژیر چالاک، ستوده، خوش چهره
هشام توانا، جوانمرد
همایون فرخنده، میمون
همت عزم، قصد
هور خورشید
هوشنگ آگاه، خرد

32:

حرف ی


یار دوست، همدم
یاسر ساده و آسان، پدر عمار
یحیی زندگی بخش
یدالله دست خدا، از القاب علی(ع)
یعقوب اسب، جوی خرد
یوسف محزون، خشمگین، ناله نماينده
یوشیج دهی در شمال ایران و نام پدر شعر نوی ایرانی
یونس از پیامبران بنی اسرائیل

33:

نام شاپور اول مهرک
نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک نیکا
از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک مقدونی روشاک
پدر بزرگ رستم دستان سام
نامی مقدس در ایران باستان سپنتا
داده شده از سوی شاه شهداد
مرد بزرگ , شایسته و شایان شایگان
فرزند کيکاوس , شخصيت اسطوره اي ايرانيان , سیاوخش سیاوش
فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در وقت اشکانیان,سورن دلاور ایرانی سورنا
هم پیمان داریوش اول هخامنشی اوتانا
یکی از شاهان ایران وارتان
برخواسته از نسل آریایی ایران , به افغانستان کنونی فرموده می شود آریانا
برخی از شاهان سلسله اشکانیان اشکان
شاه مناطق ایرانی خوارزم که امروزه بین ازبکستان و ترکمنستان هست بکتاش
فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر
پسر زیبا فرهود
از شاهان ایران باستان گشتاسب
ظاهر سالم و زیبا هیراد
از فرمانده هان داریوش بزرگ هیتاسب
حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان جاماسب
از شخصیت های شاهنامه جویان
از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش , نوه کیکاوس کیخسرو
ستاره کیان
برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش
نام ایرانی باقی مانده از دوره پارتیان مهراشک
نام ایرانی مهرساد
نام ایرانی , کامبیز , کامبوج یا همان کمبوجیه مکابیز
از شاهان ساسانی نرسی
بنيانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار کورش
شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه+شاه = شاه دلیر خشایار
یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ کامبیز
سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش جمشید
روحانی گذشته ایران در وقت زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده هیربد
یکی از پهلوانان ایرانی هژیر
نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت , سمبل دین زرتشت فَرَوَهَر
نام یکی از شاهان گذشته فریان
لقب خسرو پرویز شاه ایران دارمان
شاهنشاه بزرگ ایران , دارایاواوش , دارنده نیکی (522 تا 486 ق.م ) داریوش
فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها کارن
به معنای آتش بزرگ برسام
از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد
پدر مزدک بامداد
نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان ( 640 تا 615 ق.م ) آریارمن
یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز
شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان
نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن ( 615 ق.م ) ارشام
بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان ( 226 تا 241 میلادی ) اردشیر
نام شاهان پارتی , برادر داریوش اول اردوان
نام کشیشی در وقت ساسانیان اردا
نام نیای داریوش اول ارشاما
نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک
قهرمان ملی ایرانیان که با پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص کرد آرش
نام فرشته آراد
نام کورش اول آرآسب
نام پادشاه دادگستر ایران در وقت ساسانی ( 513 میلادی ) انوشیروان
جاودانه انوش
نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین
شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون آبتین
نام يکي از پادشاهان خوزستاني در وقت داريوش بزرگ آترين
نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ آرتاباز
نام والي فريگيه در وقت کورش بزرگ آرتام
برخواسته از نسل آريا , داده شده آريايي آرياداد
نام هفتمين پادشاه ماد آرتين
نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آريا
آرياي بزرگ , از شاهزادگان سغد در وقت اسکندر گجستک آريامس
دارنده مهر , از سرداران داريوش سوم آريامهر
ايرانداد اوستا آريوداد
يکي از بهدينان در فروردين يشت آيوت
از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا آرتامن
کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني ارشکان
از سرداران داريوش سوم آريومهر
فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران اوراش
نام سردار بزرگ ایران در آذربایجان که بر ضد اعراب قیام کرد , خرم دین بابک
نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرايشانز شاهنشاه ساساني باربَد
از سرداران نامي ايران برتهم
از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني برسام
کي بيارش , همان آرمين شاهنامه بيارش
دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني , ریشه بابک پاپَک
پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت پارديک
نبيره سام , بدرود , شادباش پِدرام
از نامهاي ايران باستان , تازي شده اش ابراهيم پرهام
از نامهاي اوستايي به معني رزمجو پِرشان
بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد تنسر
بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند تهمتن
از بنیانگذاران سلسله پارتی ( 247 ق.م) , شاه ایرانی در ارمنستان تيرداد
از سرداران نامي خشيارشا , پادشاه ارمنستان تيگران
کنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان چوبين
در اوستا به معني نيکنام , شاهنشاه ساساني خسرو
نهمين پادشاه کياني , پسر رستم , داريوش دارا
ديانوش دوانوش , دارنده جاودانگي دانوش
رادترين , با داد و دهشترين,از سرداران ارشير دوم راتين
نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران رسام
از فرزندان کيخسرو و برادر رامي رامين
در پهلايشان روژوه, وزير بهرام شاهنشاه ساساني روزبه
از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک روشاک
همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد زوپير
نام فرزند کيکاوس ژوپين
از نامهاي کهن زرتشتي ايران ساميار
سردار بزرگ خسرو پرايشانز از خاندان وهمنزاد شاهين
وزير شاهنشاه شاپور شهروز
پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت شيراک
به معني راست و درستی فَربُد
از پادشاهان ايراني در گرجستان فرمنش
دومين پسر کيغباد, پسر کي اپيوه کيارش
برادر فريدون شاه پيشدادي کيانوش
کيامنش , کيافر , کيانزاد کيانمهر
از وطن پرستان ديلمي ایران ليشام
از سرداران مادي کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک خرمدین مازيار
از نامهاي دوران هخامنشي , آفريننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان مزدک
پادشاه ايراني در کابل خراسان بزرگ (افغانستان کنونی) و پدر رودابه مهراب
همان ميتران پهلايشان , از خاندانهاي اصيل ساساني مهران
برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش
نیای یازدهم زرتشت آئیریک
کیش , راه و روش آئین
سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب
منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای
پسر اسفندیار آتروترسه
سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش آتروپات
آذرنوش , پاکدین زرتشتی آترونوش
نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت
یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام
هفتمین پادشاه ماد آرتین
راهنما و راهبر , نامی اوستایی آریاز
فرزند کوروش هخامنشی آروکو
نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد
پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد
یکی از بهدینان زرتشتی آیوت
ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من
نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ ادیشه
پسر خشایارشاه اَرتاریا
از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن
فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند
در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده هست اَرتور
یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن
در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی اَرتَبرزین
راستین و بزرگوار اَردین
فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین
نماینده داریوش سوم برای فرمودگو با سکندر ملعون اَرسیما
نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان
کسی که از راستی و نیکی سود جسته هست اشاداد
در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید
پسر اردشیر سوم اُوَرَش
از سرداران کوروش بزرگ اُورداد
ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس
از سپهبدان مازندران باوَند
فرزند کوروش بزرگ ( حدود 525 ق.م ) بَردیا , بَردیه
پدر بهرام , از موبدان یزد بروسا
برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام
نیک آفریده شده بهداد
نیکترین راه , بهترین انتخاب زندگی به رَوِش
کی بیارش , همان آرمین شاهنامه بیارش
از پهلوانان ایران زمین پوریا
جستجو نماينده راستی و درستی پویان
پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک
پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران
پسر رستم ذال جهانگیر
کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی چوبین
فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام
از پادشاهان ایرانی در وقت پایان دوران سلوکیان داریو
از خاندانهای ایرانی دانین
پادشاه ایرانی بنیان گذار امپراتوری ماد 709 تا 656 پیش از میلاد دیااکو
از سرداران اردشیر دوم , رادترین مرد راتین
پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین
پسر زادشم رایش
برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر
نامی ایرانی ریوشاد
پسر کیکاووس ژوبین
در اوستا سپنته میتر , قاتل خشایارشا فرزند داریوش بزرگ سپند مهر
در اوستا سپیتریدات , داده خداوند سپهرداد
از درباریان آستیاگ ماد سپیتا
گوش دادن به صدای وجدان , پیک ایزدی در دین بهی سروش
تابش سرخ , پسر زال سهراب
پسر کی کاووس سیامک
در اوستا سَئنا , از پیروان زرتشت سینا
نام زرتشتیان امروزی , نام بهرام گور شاه بهرام
از شاهان باوندی شروین
چهره شاهانه , از موبدان ساسانی شهروی
از شاهان شیروانی ایران شیروان
از شاهان ساسانی شیروی
از پادشاهان ساسانی فرامین
لایش و شایسته فرزام
نامی ایرانی فرزین
سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر هست فَرَه وَشی
دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش
نام بسیاری از شاهان ایرانی , فرهاد عاشق شیرین فرهاد
نام زیبای کردی کژال
از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن نامهای عمومی ایرانی بانوان کارین
نامی ایرانی کامیار
پسر مرزبان کُردان
پسر کی قباد کی آرمین
نامی ایرانی کیازند
برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش
پسر موبد سروش کیوان
نامی ایرانی کیومهر
پسر گیو گودرز
پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب
نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی
نامی از دوره هخامنشی مِهربُد
نامی ایرانی مهیار
از دانشمندان ایرانی نیما
نورانی , مقدس , دارای احترام ورجاوند
امید , آرزو , سپهبد تبرستان وَندا
نامی پهلوی , همان بهرام امروزی وَهرام
هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار
نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز
پسر ویسه و برادر پیران هومان
مانند پادشاه کیاوش
روش , کردار , منش , باور آئین
خسرو انوشیروان دادگر پادشاه بزرگ , کاخهای تیسفون از اوست کسری
بر وزن ارشام نیای داریوش بزرگ پرشام
سردار بزرگ ایران که برای مبارزه با اسکندر نبرد کرد و کشته شد آریوبرزن
سردار بزرگ ایران که ضحاک نابود کرد و فریدون را بر تخت نشاند کاوه
داده شده از مهر آریایی , شاهنشاه بزرگ ایرانی در وقت پارتیان مهرداد
شاه بزرگ اشکانی که بر ضد حکومت سلکویانی یونانی قیام کرد تیرداد
پدر فریدون آتبین
نامهای عمومی ایرانی مردان شوکا
نامهای عمومی ایرانی مردان فرشید
نامهای عمومی ایرانی مردان مانی
نامهای عمومی ایرانی مردان امشاد

34:

مصیب


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews