تصویری جالب از کهکشان عجیب قنطورس – ای


تصویری جالب از کهکشان عجیب قنطورس – ایتصویری جالب از کهکشان عجیب قنطورس – ای

تصویری جالب از کهکشان عجیب قنطورس – ای

این تصویر که سال جاری میلادی از تلسکوپ ۴ متری بلانکو در رصدخانه تولولو منتشر شده است به طریقی پردازش شده تا بتواند قوس آبی کم رنگی که نشان دهنده برخورد با یک کهکشان کوچکتر است را نشان دهد .ویژگی دیگری از این لایه ها، فراوانی گاز در آنهاست .88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews