كوه آتشفشاني نيكلسون د رمریخ


كوه آتشفشاني نيكلسون د رمریخكوه آتشفشاني نيكلسون د رمریخ
فضا پيماي مارس اكسپرس تصوير جديدي از كوه آتشفشاني نيكلسون د رمریخ گرفته
است . اين كوه كه در لبه جنوبي آمازونياس پلانتيا در مريخ برنامه دارد ، 100
كيلومتر پهنا دارد و كوه بسيار بلند برآمده.اي در مركز آن واقع شده است .

كوه آتشفشاني نيكلسون د رمریخ


آتشفشان.هاي بزرگ اغلب چنين قلل مرتفعي در ميان خود دارند . اين آتشفشان به
مقدار زيادي توسط باد و آب فرسايش يافته است .اين تصوير با يك دوربين
استريوي با تفكيك پذيري بالا (HRSC ) توسط فضاپيماي مارس اكسپرس گرفته شده
كه آتشفشان نيكلسون را در نوار جنوبي آمازونياس پلانتيا در مريخ نشان
مي.دهد .اين دوربين عكس فوق را در جريان مدار 1104 گرفته است كه تفكيك
پذيري آن در حدود 15/3 متر در هر سلول تصويري است . اين چشم انداز ، منطقه
پيرامون آتش.فشان نيكلسون را در 0.0 درجه جنوبي و 195/5 درجه شرقي نشان
مي.دهد .دهانه اين آتش.فشان 100 كيلومتر پهنا دارد و در شمال غربي منطقه.اي
به نام مدوساي فوساي ( Medusae Fosae ) برنامه گرفته است .در مركز اين
آتش.فشان تركيب برآمده.اي به طول 55 كيلومتر و پهناي 37 كيلومتر واقع شده.
كه تا مرتفع.ترين منطقه اين آتش.فشان با ارتفاع 3/5 كيلومتر بالاي بستر
دهانه ، توسعه يافته است .هنوز مشخص نيست كه چگونه اين تركيب مركزي بدين شكل در.آمده و چه نوع
فرآيندهائي باعث پديد آمدن چنين ساختماني شده است. تصور مي.شود كه بقاياي
تپه مي.توانسته تركيبي از مواد زير زميني بوده باشد و يا در نتيجه خلع جوي
چنين شكلي پديد آمده باشد . تركيب مرتفع مركز اين تپه ، قله مركزي اين
دهانه است و هنگامي تشكيل شده است كه مواد مذاب سطحي هنگام تشكيل دهانه
متراكم شده.اند. با اين وجود واضح است كه اين ساختار پس از تشكيل ، دچار
دگرگوني.هاي سطحي شده ؛ توسط باد و يا حتي آب76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews