تقلب نکنیـــا ;)


تقلب نکنیـــا ;)تقلب نکنیـــا ;)
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﯽ ﺍﺯ 1 ﺗﺎ 37 ﯾﻪ ﻋﺪﺩ ﺑﻪ
ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻠﯿﺖ ﺑﺪﻩ (ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﺨﻮﻧﯿﻨﺎ)


ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-1ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
-2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!
-3ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ!!!
-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
-5ﺍﻟﻬﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ!
-6ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ!
-7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟
-8ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﯼ.
-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!
-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!
-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ
-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟
-13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !!
-14الاف وبیکار
-15عاشقتم روانی
-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!
-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!
-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟
-19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!
-20ﮐﺪﻭﻡ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻮ فسقلی ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺁﺧﻪ !!؟
-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!
-22ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻢ!!
-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!
-24ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ!!
-25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!
-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟
-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!
-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!
-29ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ!
-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!
-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!
-32ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ!
-33ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ؟
-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟
-35ﻗﺒﻼ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﺑﻮﺩﯼ!
-36ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻡﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻢ
-37 ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺋﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭﺟﻤﻊ ﮐﻦسریع بگو بینم.....

1:

تائید
23


تا حالا سر دوراهی قرار گرفتین؟

2:

-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!


آیا تا حالا تو زندگیتون گمشده ای داشتین؟

3:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!


+شانسی شانسی چه جور دراومد


رخ در رخ؟؟؟

4:

-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!


اگه استاد بودیو نفر قبلیت دانشجوی تو بود بهش چند میدادی؟؟

5:

29


اگه یه جعبه مداد رنگی داشتی نفر قبلیتو با چه رنگی میکشیدی؟

6:

2


๑۩۞۩๑ترین های هم میهن در سال ๑۩۞۩๑ 92

7:


-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!


کدوم یکی رو انتخاب میکنی؟؟؟؟

8:

-19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!روم س
یاه

9:

15عاشقتم روانی

10:

30

11:

-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

12:

7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟

13:

بوس از لپات

14:

2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!

15:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

16:

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!

17:

31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

18:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

19:

-33ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ؟

20:

9

21:

بریم فشم قربونت بشم

22:

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟

23:

-14الاف وبیکار

24:

25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!

25:

30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

26:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

27:

-13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !!

28:

19

29:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!

30:

26
من خودمم نمیخونم ک چی گذاشتم

31:

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

32:

منم نمیخونم و شانسی میگم18

33:

میگم جواب هم بدیم بهتره
کلاس چیه ترم 6 ام
36

34:

19

35:

7

36:

ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

37:

-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

38:

منم موافقم

39:

7

40:

فک نکنم

34

41:

نه چرا عمل کنم :d

-37 ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺋﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭﺟﻤﻊ ﮐﻦ

شرمنده اینارو من شانسی میزنم اگر بد افتاد ببخشید دیگه

42:

-2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!

43:

21

44:

ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

45:

17

46:

18

47:

نخوندمش به هر کی که افتاد بد بودش منو ببخشید دیگه

5

48:

30

49:

17

50:

7

51:

13

52:

10

53:

29

54:

ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ!!!

55:

30

56:

ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟

57:

5

58:

12

59:

25

60:

32

61:

9

62:

وای بخدا منظور بدی نداشتم .

نوشته بود نخونید بخدا همه عددهایی که دادم تصادفی شد.

به دل نگیری ها باشه؟

63:

٣٦

64:

:دی منم بخداااا بدون ِ بخونم عدد و فرمودمممم .

.

.

خودش اینجوری دراومد ب خدااااااااا :دی

تآزشم من سر ِ این چیزآ بهم بر نمیخوره .

.

.

:)))))))

65:

29

66:

١٦

67:

22

68:


69:

ﻗﺒﻼ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﺑﻮﺩﯼ!

70:

ب ِ جون ِ خودم تقلُب نکردمآآآآ .

.

.
ولـی حرف ِ دلم در اومدددددد .

.

.

اصن ی ِ وضــــــی .

.

=)))

71:

١٣

72:73:

17
.
.
نیگا کردم هااااااا

+


اشتباه تایپ شد
خواستم بنویسم نیگا نکردمممم

74:

7 :)

75:

نیگا نکردمااااا

32

76:

27 .

:)

نگا نکردم .


77:

وای وای ترسیـــــدم

78:

9 .

:)

79:

12

80:

عزیزان نگا کنید من برا اولین نگا نکردم سیو شش و فرمودم خیلی ناجور شد/دی
7

81:

4 .

^_^

اوااا این وآس ِ Lilied بود .

.

.


arsenal :

37 D:

82:

میدونستم بابا نقل قول بگیر

83:

19 .

نگا نکردم .


84:

9نگا کردم

85:

28 .

^_^

نگآهم کردـم ! :دـی

86:

32

نگا نکردم

87:

33 .

:))))

نگا نکردم .


88:

33نگا نکردم

89:

بهجان خودم نگا نکردم

90:

31 d:

نگا نکردم .


91:

13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !!

92:

10

نگآ کردـم .

:)

93:

30نگا کردم

94:

نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها
33نگا نکردم
لواسان چه خبره جفت جفت میخواید منو ببرید؟

95:

سلام رها به جون خودم اتفاقی شد

96:

:دـی
خبرآی ِ خوب خوب ! :دـی

میآآآی ؟ :دـی

۱۵ --> نگآ نکردم .


97:

وااااااو چی بود 15/دی

12نگا کردم

98:

16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !! باقیشو هم نخوندم واسه دفه ی بعد ندونم چیه

99:

باور کنید نگاه نکردم 16

100:

32-خیلی بهم برخورد

101:

12

102:

12

103:

14 الاف و بیکار

104:

12

105:

2

106:

17

107:

12

108:

21

109:

19

110:

.

14الاف وبیکار

:دی

111:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

112:

-32ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ!

بو خودا نگا نکردم : )))))))))

113:

28
بدون تـــقــلبـــ هاااا:دی

114:

همه تقلب مینمايند

115:

12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟


بی تقلب بوخوداااااااااا

116:

37
نیگا کردم

117:

18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

بی تقلب بوخوداااااااااا

118:

-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

119:

13

120:

23 .


121:

الاف وبیکار

122:

7.


123:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

124:

11

نگاه نکردم

125:

19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!
چه چيزيم اومد ببخشيدا

126:

-14الاف وبیکار

هیییییی بی تقلب بوخودااااااا ببخشید دخترکم

127:

خواهش فدات
منم به خدا بي تقلب بود شرمنده
-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

128:

20

129:

31

130:

-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟

131:

23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!

132:

-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

133:

-36ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻡﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻢ

134:

منم همیجور مامان جون :دی


-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

135:

24ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ!!

136:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

بی تقلب بووخووووودااااااا

137:

-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!
منم بی تقلب

138:


-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
تقلب نکنیـــا ;)

139:

-37 ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺋﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭﺟﻤﻊ ﮐﻦ

140:

17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!
شرمنده

141:

-22ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻢ!!
لا تقلب

142:

13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !! تقلب نکنیـــا ;)

143:

-5ﺍﻟﻬﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ!

144:

16

145:

12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

146:

-5ﺍﻟﻬﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ!

147:

-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!
نديده بودم ببخشيدا

148:

37
باید بگم نگانکردم
به هرحال ببخشید!

149:

24

150:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟ :دی

151:

28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

152:

-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!

153:

-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟

154:

-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!

155:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

156:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

157:

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

انصافا عجب چیزایی میاد شانست....

158:

-25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!


159:

-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

160:

ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

161:

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟ :دی

162:

29ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ!


ایشششششششششششششش

163:

............................

اخه این جمله بود اومد واسم؟؟؟اه اه اه....

اصلا نمینویسم.....

164:

30

165:

18

166:

7

167:

9

168:

-36ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻡﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻢ

169:

31

170:

-14الاف وبیکار شرمنده

171:

14

172:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

173:

11.بیا بریم بیرون

174:

27

175:

23

176:

16

177:

31

178:

-22ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻢ!!

179:

-15عاشقتم روانی

180:

3

181:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

182:

22

183:

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟

184:

10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!

185:

7

186:

-24ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ!!

187:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!

بی تقلبببببببب

188:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

بی تقلبببببببب

189:

5


تو رو خدا می بینی شانس مارو!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

190:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

191:

-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

192:

-2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!

193:

21

194:

وای بخدا شرمنده همینطوری زدم اخه عاشق شماره 21 هستم الان دیدم جوابشو ببخشید

195:

32

196:

25

197:

13
نخوندم به خدا

یا قسمت

198:

21
199:

37

200:

33
اگه بد بود شرمنده
فقط یه بازی ست

201:

30

202:

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ

203:

23

204:

29

205:

-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

206:


-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

بی تخلب

207:

7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟

208:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

209:

6

210:

-13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !!

بی تخلب

211:

19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!

212:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

بی تخلب

213:

15...


خدایا خودت رحم کن!....

214:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

بی تخلب

215:

40: بیریخت

216:

30.....


217:

41:شما میدانید اب قطع هست؟؟

218:

ی چی دیگه اومد مناسب ِ کنسل نبود
این واسه کنسل با تقلب

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

219:

40:بیریخت و نکبت

220:

-20ﮐﺪﻭﻡ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﺗﻮی نکبتو ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩﺁﺧﻪ !!؟

221:

عوضی رو الان با ادمین بودی ؟؟؟؟

+

بری بالا بیای پایین 40:بیریخت و زشت

222:

30

223:

-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

224:

ديدي كنسل بعدي هم بهت 30داد

225:

عجب 30 یه نوع پیشنهاد ازدواجه؟؟؟

226:

24

227:

-6ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ!

اووووف بلا به دور بی تقلب بود بوخودا
ببشقید جیگروووووو

228:

7

229:

حدسش ديگه با خودته

230:

3
.....................
1

231:

-14الاف وبیکار

232:

-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

233:

-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

234:

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

235:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

236:

-35ﻗﺒﻼ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﺑﻮﺩﯼ!

237:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

238:

31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

239:

5....


240:

15

241:

خيلي ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ!!!

242:

-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

243:

7

244:

خیلی بدی آبجی.آخه چراااااااااااااا؟

245:

7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟ :دی

246:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!
بی تخلبااااااا


آجییییییییی من بی تقلب عددا رو میگم خو

247:

5.
اشکال نداره ابجی ،خو ازم متنفری دیگه،حرف دلت بود.

248:98- میزنم نصفت میکنم از وسسسسسسسط این حرفا چیه؟

249:

120_شما صاحب اختیارید.مارو بکشیدم ،دوستون داریم.

250:

4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

251:

-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!

252:

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟

253:

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!

254:

15

255:

-36ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻡﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻢ

256:

13

257:

25........


258:

-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!

259:

26

260:

-15عاشقتم روانی

261:

3

262:

-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟

263:

-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

264:

12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

265:

-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!

266:

-33ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ؟

267:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

268:

23

269:

36

270:

15

271:

-25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!


بی تخلب

272:

-24ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ!!

273:

-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

274:

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

275:

-29ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ!

276:

-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!

277:

-5ﺍﻟﻬﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ!

278:

12

279:

-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

280:

17

281:

26

282:

اقا من تقلب نکردم

7

283:

ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

284:

بخدا نگاه نکردم :|

1

285:

-19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!


286:

13

287:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!

288:

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

289:

-2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!

290:

18

291:

19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!

292:

11

293:

بخدا تقلب نکردم به جان خودم دارم میگم!!!
8 خخخخخخخخخخخخخخخخ

294:

26

295:

8

296:

19

297:

22

298:

اصن نگا نکردم 17

299:

24

300:

21نگا نکردم

301:

7

302:

18دیدم

303:

11
بی تقلب بوخودا
تقلب نکنیـــا ;)

304:

14 منم بی تقلب

305:

13 باتقلب تقلب نکنیـــا ;)

306:

-15عاشقتم روانی


:دی

307:

5
نومووووووووخام

308:

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!


:)))))

309:

-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

310:

3ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ!!!

311:

۱۱بدون تقلب

312:

-35ﻗﺒﻼ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﺑﻮﺩﯼ!

313:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!

314:

14

315:

-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

316:

22

317:

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!

318:

30

319:

-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟

320:

21.تو خوشگلی مثل پری اما کثافت و خری.....ببخشید دیگه بدون تقلب که میگی این میشه.....دی

321:

18

322:

20

323:

7

324:

15

325:

21
مدیونی فک کنی تقلب کردم

326:

18

جـان ِ شقـا بـی تقلـب :دی

327:

35

328:

۱۵

329:

۲۳ :دی

330:

4

331:

28 d:

332:

18

333:

13...دی

334:

4

335:

9 :))

336:

28

337:

14

338:

37

339:

26

340:

17....دی....خب فرموده تقلب نکنید..


341:

18

342:

۷

343:

16

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!344:

12

345:

18

346:

24

(بـدون ِ تقلـب عـآقـا :دی )

347:

27

348:

نپیچـون فقـط :)))


31

349:

10
( با تقلب دی:)

350:

35
واسه شقا

+
گیلدا
10

351:

لینــدا؟ :))
بـا یـه بــوس فـک کـردی میبـرمـت سینمـا؟
هــوم؟ :)))
.
.
رعنـآ :
34

(تقلبـکـی :دی)

352:

27

353:

34
باااو بعضا فحشه نميشه به نگاه دی:

354:

28 :دی
(رعنـآ)

12
(لینــدا)

355:

23 :دی

356:

21
ندید...


357:

17 :دی

358:

7
:))

359:

5

بی تفلب

360:

23

361:

10.....یعنی فقط همینم مونده بود به یه آقا بگم....

اینجور موقع هاست که اسلام میگه تقلب کن.....والا

362:

33


33ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ؟


:|

363:

29

364:

25

25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!365:

13

366:

24

نـدیـد بـودا :)) جـدی نگیــر :))))

367:

11

368:

13

369:

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟=))))))

370:

29 واسه مسعود

371:

11

نــدیـد

372:

عدد 8 چی میگه ؟ خب پاکش کنید ، به من چه ربطی داره

373:

-20ﮐﺪﻭﻡ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻮ فسقلی ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺁﺧﻪ !!؟


374:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟
جان شقا بی تقلب بود

375:

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!


376:

-7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟

377:

-29ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ!

378:

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿتمیشه

379:

-14الاف وبیکار


380:

-25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!

381:

16

بـدون ِ تقلـب

382:

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟

383:

19.....ببخشید دیگه تو امتحانامم هروقت تقلب نمیکنم خراب میشه.....دی

384:

-14الاف وبیکار :دی

385:

14:)))))

386:

9.....دی

387:

4یا7 حالا هرچی میخواد باشه


حالا هرچی هست

388:

31
وای فک کن من ببرمت سیتما

389:

14

390:

10: بوس از لپات ! : دی

391:

29

392:

3...


393:

11

394:

15.....یعنی عاشق حدسامم

395:

33

396:

12
;-)

397:

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

عووق :))

398:

11

399:

26-

400:

25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!تقلب نکنیـــا ;)

401:

24

402:

2

403:

25

404:

31.......


وجداناً نخونده دادم......


405:

10

406:

خخخخ 35

407:

21
وای به جان خودم ندیدم

408:

23(بیست و سوم به دنیا اومدم.

کلا خیلی علاقه دارم به این عدد)
اوه اوه

409:

35 :دی

410:

13
بازم خدا رو شکر نفر قبلی دختره...


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews